ΑΡΕΘΟΥΣΑ


March 25, 2007, 2:12 pm
Filed under: Επισκοπή

ΙΕ΄                   Αθήνησι, 28 Ιουλίου 1888,   Πέμπτη.      ΑΡΙΘ. 210

ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΕΝ ΤΕΓΕΑ 

     Είδομεν δύο εκ φωτοτυπίας απεικονίσματα του εν Τεγέα Βυζαντινού ναού της Επισκοπής. Το έν εξ αυτών παριστά τον ναόν εν τη καταστάσει εις ήν περιήλθε νυν, υποστάς εν τη φθορά του χρόνου καταστροφάς τινας. Το δεύτερον δε απεικόνισμα παριστά το σχέδιον της μεσημβρινής προσόψεως του ναού επισκευασθέντος, καθ’ ά εσχεδίασε και ανέλαβε την επισκευήν αυτού ο ειδικός περί την τέχνην των Βυζαντινών ναών αρχιτέκτων κ. Παύλος Τσίλερ κατά τον αρχικόν του ρυθμόν.

     Ο δε εν λόγω Βυζαντινός ναός της Επισκοπής είναι αρχαιότατος οικοδομηθείς προ χιλίων και επέκεινα ετών, έν εκ των σημαντικωτάτων και ιστορικωτάτων  λειψάνων της καλλιτεχνίας των Βυζαντινών χρόνων. Η πρωτοβουλία της επισκευής αυτού ανήκει εις τον «Τεγεατικόν Σύνδεσμον», ούτινος ο φιλότιμος πρόεδρος κ. Λ. Σβόλος εργάζεται από τούδε υπέρ της ως οίον τε λαμπροτέρας διεξαγωγής της πανηγύρεως, ήτις τελείται εν αυτώ κατ’ έτος τη 15 Αυγούστου. Η πανήγυρις θα διαρκέσει και εφέτος τρεις ημέρας. Είναι θρησκευτική και εμπορική, και χιλιάδες συρρέουσιν εις αυτήν, ο δε δήμαρχος Τεγέας προκηρύσσει από τούδε ότι εις ουδεμίαν φορολογίαν υπόκεινται τα εν αυτή εκτεθησόμενα εμπορεύματα.

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: