ΑΡΕΘΟΥΣΑ


Η «Απελευθέρωση» του Ι. Ν. ΕΠΙΣΟΠΗΣ ΤΕΓΕΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ
April 28, 2007, 5:29 am
Filed under: ΠΑΙΔΕΙΑ

Η «Απελευθέρωση» του Ι. Ν. ΕΠΙΣΟΠΗΣ ΤΕΓΕΑΣΤο Υπουργείο και ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ

                                                                                     ——————————–

Η αρχαιολογική αποκατάσταση του μνημείου είναι χρέος της Πολιτείας, αλλά η ιστορική αποκατάσταση και λειτουργία του είναι πρωτίστως χρέος της Δημοτικής Αρχής. Που πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει το οφειλόμενο Χρέος της προς τον Τόπο και τους ανθρώπους αυτού του Τόπου.Διότι ο σημερινός Δήμος είναι κληρονόμος του τέως Δήμου Τεγέας, στον οποίο ανήκε κατά κυριότητα και Διοίκηση ο Ναός της Παλαιο-Επισκοπής. Να δούμε όμως το νομικό πλαίσιο. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘ.  3. ΝΑΥΠΛΙΟΝ,  10/22 Ιανουαρίου 1834.

Νόμος: Περί συστάσεως των Δήμων.

ΜΕΡΟΣ Δ΄Περί των πόρων των Δήμων προς εκπλήρωσιν των δημοτικών υποχρεώσεων.

Κεφάλαιον Α.  Περί της δημοτικής περιουσίας.

Αρθρο  20.Όλη η δημοτική περιουσία, μηδενός αυτής μέρους εξαιρουμένου, είναι ιδιοκτησία της ολομελείας των δημοτών.Εις την αυτήν κατηγορίαν υπάγεται και η περιουσία των κατά τόπον αγαθοεργών καταστημάτων, καθ’ όσον αύτη εις σιμμίκτους Δήμους δεν ανήκει αποκλειστικώς εις ιδιαιτέραν θρησκείαν.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄Περί ενός εκάστου κλάδου της δημοτικής διοικήσεως.

……………………………………….

Κεφάλαιον Γ΄ Περί της διοικήσεως της περιουσίας των κατά τόπους αγαθοεργών Καταστημάτων.

Αρθρο 114.Η διοίκησις των τοπικών αγαθοεργών καταστημάτων τίθεται υπό την άμεσον διεύθυνσιν των δι’ ιδιαιτέρων διαταγμάτων σχηματισθησομένων επιτροπών, η δε διεύθυνσις των τοπικών διδακτικών καταστημάτων ανατίθεται εις τας συσταθησομένας τοπικάς εφορίας σχολείων.Δια την διοίκησιν των τοπικών εκκλησιαστικών καταστημάτων διορίζονται Εκκλησιαστικά Συμβούλια συνιστάμενα από τον Δήμαρχον, τον ανήκοντα Εφημέριον και δύο έως τέσσαρας Δημότας, διοριζομένους παρά του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρθρο 115

Όταν η έκτασις της ακινήτου περιουσίας ενός αγαθοεργού καταστήματος απαιτεί τον διορισμόν ιδιαιτέρου Οικονόμου, γίνεται η εκλογή αυτού κατά το άρθρο 50 αριθ. `12. Ο Οικονόμος υπάγεται εις την ανωτέραν διοικητικήν αρχήν του καταστήματος.  

Αριθμ. 33182                                                 

Εν Αθήναις την                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

24 Μαϊου 1900                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Προς: Τον Νομάρχην Αρκαδίας

            Η Επιτροπή του Τεγεατικού διά της αναφοράς αυτής υπ’  αριθμ. 216 της 17ης Μαϊου ε. ε. εζητήσατο να ικανοποιηθεί οριστικώς το ζήτημα της Τύχης του παρά την Τεγέαν ανεγερθέντος υπό του Τεγεατικού Συνδέσμου ιερού Ναού της Παλαιάς Επισκοπής Αληθές ότι ο Δημοτικός Νόμος του άρθρου 20 αναγράφει ότι η περιουσία των κατά τόπους Αγαθοεργών Καταστημάτων θεωρείται ως καθόλου Δημοτική περιουσία.

            Αληθές επίσης ότι κατά το άρθρον 114 του ιδίου Νόμου η Διοίκησις των κατά τόπους Εκκλησιαστικών Καταστημάτων ανατίθεται εις Συμβούλιον αποτελούμενον εκ του Δημάρχου , του ανήκοντος εφημερίου και 2-4 δημοτών. 

            Εκ του γράμματος και πνεύματος των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, ότι πάντες οι ενοριακοί Ναοί , αλλά μόνον οι ενοριακοί υπάγονται εις την Διοίκησιν

Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εκλεγομένου κατά τα ανωτέρω. Ότι δε μόνον επί ενοριακού Ναού πραγματώνονται αι παρατεθείσαι διατάξεις συνάγεται καταδήλως και εκ του ότι ομιλούσι «περί του ανήκοντος εφημερίου» , τοιούτος δε δεν υπάρχει , ειμή μόνον …( σωζόμενον απόσπασμα στα Πρακτικά Γ.Σ. του  Τ.Σ.).

Και στο περιθώριο αναγράφονται τα εξής.

Αριθ.433..

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Νομάρχης Αρκαδίας

Δήμαρχον Τεγέας και Τεγεατικόν Σύνδεσμον

            Κοινοποιώ εν οπισθογράφω προς γνώσιν υμών και κατανόησιν την υπ’ αριθμ. 33182 απόφασιν Υπουργείου  των Εσωτερικών περί διοικήσεως του ιερού Ναού της Παλαιάς Επισκοπής.

Εν Τριπόλει τη …Ιουνίου 1900.

Ο Νομάρχης.

ΣΧΟΛΙΟ: Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται συμβουλευτικά στο Νομάρχη Αρκαδίας για να γνωμοδοτήσει για τη διοίκηση του Δημοτικού ιδρύματος της Παλαιο-Επισκοπής. Ζητάει απόδειξη ότι ο Ναός δεν είναι ενοριακός. Στην πραγματικότητα, στην Παλαιο-Επισκοπή του 1700 (απογραφή Ενετών) υπηρετούν τέσσερις (4) ιερείς.Είναι κάτι παραπάνω από ενοριακός Ναός. Και όχι παρατημένο και αδέσποτο εξωκλήσι. Ο Νόμος είναι σαφής: «Η διοίκησις των τοπικών αγαθοεργών καταστημάτων τίθεται υπό την άμεσον διεύθυνσιν των δι’ ιδιαιτέρων διαταγμάτων σχηματισθησομένων επιτροπών».  Απέτυχε ο Τεγεατικός να πετύχει κάτι. Από την απάντηση της Νομαρχίας, Παρά τις προσπάθειες του σφετεριστή πλαστογράφου και φερόμενου ως ιδρυτή του Τεγεατικού Συνδέσμου Λ. Σβώλου Β. Διάταγμα δεν εκδόθηκε. Έμεινε όμως η ρετσινιά πως ο Ναός είναι κατασκεύασμα του Τεγεατικού Συμδέσμου με τεράστιες συνέπειες για την ανάπτυξη της περιοχής.

            Να δούμε την απάντηση του Νομάρχη, όπως τη διασώζει ο Ν. Αλαξόπουλος στην ανέκδοτη Ιστορία Του Τεγεατικού Συνδέσμου. Είναι του επόμενου έτους 1901.

Αριθ. Πρωτ. 10312

Ο Νομάρχης Αρκαδίας

Προς: Το Επί των Εσωτερικών Υπουργείον

Περί: Της Κυριότητος

Του εν Τεγέα Ναού της Παλαιάς Επισκοπής

Επί της υπ’ αριθ. 65194 π. έ. Διαταγής.

Προς εκτέλεσιν άνωθι Διαταγής εζήτησα αντίγραφα των συμβολαίων, δι’ ών ηγόρασε παρά των αδελφών Μασκαλέρη και του Γεωργίου Αριστοπούλου τον χώρον, ενώ έκειντο τα ερείπια του Ιερού Ναού της Παλ. Επισκοπής και τας πέριξ γαίας και υποβάλλω εννέα τον αριθμόν νομίμως κεκυρωμένα.            Προς δε εζήτησα να μοι υποβάλει και τα στοιχεία εκείνα, εξ ών να προκύπτει ασφαλώς, ότι ο περί ού πρόκειται Ναός ωκοδομήθη δαπάναις του Συλλόγου. Μετά της σχετικής δε από 11 Δεκεμβρίου αναφοράς του ο ενταύθα αντιπρόσωπος του Συνδέσμου μοι υπέβαλε τα επισυναπτόμενα έντυπα Καταστατικά, πίνακας διαχειρίσεως, λογοδοσίας του αυτού Συνδέσμου, εν αίς εμφαίνονται αί τε εργασίαι  και αι δαπάναι του Σωματείου διά την ανοικοδόμησιν του περί ού πρόκειται Ιερού Ναού.

            Τα στοιχεία ταύτα εβράδυνα να υποβάλω εις το Σόν Υπουργείον, όπως συλλέξω ιδιαιτέρως πληροφορίας περί του αντικειμένου της Διαταγής του Υπουργείου και του έργου καθόλου του Συλλόγου, τας οποίας ήδη συνηγορούσας απάσας υπέρ του κύρους και του ορθού της σχετικής υπ’ αριθ. 33182 από 24 Μαϊου παρελθόντος έτους αποφάσεως του Υπουργείου, ευρίσκομαι εις την ευχάριστον θέσιν να χορηγήσω αυτά.

            Και λέγω ευχάριστον θέσιν, διότι όντως ήθελεν είναι λυπηρόν, εάν τυχόν της ορθής νομικής βάσεως, ήν έθετο η εν λόγω απόφασις του Υπουργείου μη συναγούσης προς τα πράγματα, εθεωρείτο επάναγκες να παραδοθεί και το ωραίον αυτό μνημείον της Βυζαντινής τέχνης εις την αποξηραντικήν απόπνοιαν και την ουχί ευεργετικήν επίδρασιν της δημοτικής Διοικήσεως. Ευτυχώς είναι προφανές, ότι ο περί ού πρόκειται Ναός δεν είναι ενοριακός απέχων εις αρκετήν (sic) απόστασιν από παντός πέριξ συνοικισμού του Δήμου.

            Είναι αποδεδειγμένον, ότι ο χώρος, εφ’ ού κείται ούτος, ηγοράσθη από τον Σύνδεσμον, πιστούται, ότι ανεκαινίσθη ουχί τηλεγραφικώς και με την συνήθη ακαλαισθησίαν, ατεχνίαν και βαρβαρότητα των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, αλλ’ επί τη βάσει του αρχαίου σχεδίου αυτού, τεχνικώς και καλαισθητικώς και με στοργήν ανθρώπων συναισθανομένων την εντολήν αυτών και συμβουλευομένων τους επαΐοντας και πρόκειται σήμερον το μόνον καθ’ όλην την Αρκαδίαν περικαλλές και αξιάγαστον μνημείον της Βυζαντινής χριστιανικής Τέχνης το οποίον εάν δεν εξηκολούθει σήμερον υφιστάμενος ο Σύνδεσμος, ίνα κατέχει και περισώζει αυτό, ή αν παύσει μίαν ημέραν υφιστάμενος, έδει να μεριμνήσει η σεβαστή Κυβέρνησις, όπως άλλως και ιδιορρύθμως διοικηθεί και ουχί διά των γνώσεων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, των οποίων είναι αμφίβολος η Διοίκησις και διαχείρισις, όσην διάθεσιν και αν έχει η Διοικητική αρχή και ο Δήμαρχος, δεν θα δυνηθεί άλλως να παρεμποδίσει αποτελεσματικώς.

            Το εν γένει έργον του Συνδέσμου είναι εξαίρετον, διότι είναι εκ των ολίγων Σωματείων, τα οποία ιδρυθέντα με τοπικόν έμβλημα έδειξαν σημεία πρακτικής προόδου και ωφελίμου δράσεως, ήτοι η σύστασις υπ’ αυτού και ευδοκίμησις του πέριξ Αγροκηπίου εγκυώνται και του Ναού τούτου, αναπόσπαστο μέρος αυτού, την καλήν συντήρησιν, την τελειοποίησιν και την επ’ αγαθώ χρησιμοποίησιν πάσης αυτού προόδου.

Εν Τριπόλει τη 8 Μαρτίου 1901

Ευπειθέστατος

Ο Νομάρχης

                                                                                            Χ. Παλαμάς

Σήμερα, το Βυζαντινό Μνημείο της Παλαιο-Επισκοπής, υπαγόμενο στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, αναστηλώνεται, αποκαθίσταται η αυθεντικότητά του και γίνεται φορέας ανάπτυξης. Αλλά σε αυτό θα επανέλθουμε.

                                                                         Παναγιώτης Φ. Δαλαμάγκας

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: