ΑΡΕΘΟΥΣΑ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
March 18, 2010, 11:18 am
Filed under: 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

    Εγκριθέν διά της υπ’ αριθμ. 462/1972 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών και ως τούτο ετροποποιήθη υπό της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μελών της 9-10-1977.

 

Άρθρον 1ον

ΓΕΝΙΚΑ

            Ο διά του ιδρυτικού πρακτικού της 24ης Ιουλίου 1883 ( βλέπε Β.Δ. 14/ 22.11.89 « περί εγκρίσεως του Καταστατικού της εν Αθήναις συσταθείσης Εταιρείας υπό την επωνυμίαν      

«Τεγεατικός Σύνδεσμος » Φ.Ε.Κ. 284 ) ιδρυθείς υπό των εν Αθήναις και Πειραιεί Τεγεατών Σύνδεσμος, φέρει την επωνυμίαν   «Τεγεατικός  Σύνδεσμος»,έχει έδραν τας Αθήνας και διέπεται υπό των διατάξεων των ακολούθων άρθρων.

 

Άρθρον 2ον

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΣΜΟΥ

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

1) Η ίδρυσις κέντρου ενώσεως, αδελφικής συνεργασίας και αλληλοϋποστηρίξεως των εν τη περιφερεία του Νομού Αττικής Τεγεατών.

2)  Η επικοινωνία του κέντρου τούτου διά του τύπου ή οπωσδήποτε άλλως, εν γένει μεν προς τους απανταχού διαμένοντας Τεγεάτας και τα σωματεία αυτών τα κοινωφελείς διά την Τεγέαν σκοπούς έχοντα, ειδικώς δε προς τας Τεγεατικάς Κοινότητας.

3)  Η προς πρόοδον υποστήριξις των Κοινοτήτων τούτων δι’ επιτοπίου ή εν Αθήναις δημιουργίας γεωργικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, νοσηλευτικών και εν γένει κοινωφελών ιδρυμάτων και διά της διενεργείας προσφόρων εισηγήσεων παρά ταις αρμοδίαις Αρχαίς.

4)  Η εντός των ορίων της φιλανθρωπίας υποστήριξις των ταύτης δεομένων Τεγεατών.

5)  Η μέριμνα υπέρ της τελειοτέρας μορφώσεως της Τεγεατικής νεολαίας.διά της χορηγήσεως υποτροφιών και χρηματικών βραβείων, ως και διά παντός άλλου προσφόρου μέσου και δη της λειτουργίας Σχολών και Ιδρυμάτων, εις τα οποία δύνανται, μετ’ απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, να φοιτούν και μη Τεγεάται.

6)  Η μέριμνα διά τα αρχαιολογικά, τοπωνυμικά, ιστορικά, καλλιτεχνικά, διοικητικά, συγκοινωνιακά, τεχνικά, πλουτοπαραγωγικά κ.λ.π. ζητήματα της Τεγέας.

7)  Η προαγωγή του Τουρισμού.

8)   Η ανά την Ελλάδα και ιδιαιτέρως την Τεγέαν διάδοσης της δενδροκαλλιεργείας, προς αύξησιν του Εθνικού εισοδήματος και στολισμόν της Χώρας.

9)   Η φροντίς διά την καλλιέργειαν, διάδοσιν και οργάνωσιν του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, διά της δημιουργίας σταδίου, γυμναστηρίου κ.λ.π. και διά της τελέσεως ή ενισχύσεως αγώνων και άλλων αναλόγων εορτών.

10)  Η διάδοσις των αρχών της υγιεινής και της προστασίας της νεολαίας.

11)  Η έκδοσις, είτε ενίσχυσις, συγγραφών προαγουσών τους σκοπούς του Συνδέσμου.

12)   Η οργάνωσις και διεξαγωγή, κατ’ Αύγουστον ή κατ’ άλλον χρόνον εκάστου έτους,

ενΠαλαιά Επισκοπή Τεγέας ή και αλλαχού, των κάτωθι τελετών και εκδηλώσεων:

 α) θρησκευτικής πανηγύρεως εις τον εν Παλαιά Επισκοπή Τεγέας ιδιόκτητον Ναόν του Τεγεατικού Συνδέσμου η «Κοίμησις της Θεοτόκου» κατά την εορτήν αυτού ή και κατ’ άλλας εορτάς του έτους, ως και της κατά τας Χριστιανικάς και Τεγεατικάς παραδόσεις λειτουργίας και αποδόσεως εις πνευματικόν έργον, οσημέραι εκτεινόμενον, του ανωτέρω Ναού,

β) Εμπορικής Πανηγύρεως,

γ) Παμπελοποννησιακής Εκθέσεως Γεωργίας και Γεωργικών Μηχανημάτων,

δ) Εκθέσεως τοπικής λαϊκής τέχνης,

ε) Διαγωνισμού Εθνικών Λαϊκών χορών και δημοτικού τραγουδιού,

στ) Συσκέψεων των Ιερέων, Κοινοταρχών και Εκπαιδευτικών της Τεγέας προς μελέτην των Τεγεατικών ζητημάτων και

ζ) εν γένει πάσης φύσεως πνευματικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων

Αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται ο Σύνδεσμος να επιτρέπει και διευκολύνει την διεξαγωγήν υπό τρίτων εις τον χώρον του πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλής στάθμης.

13) Η ίδρυσις λαογραφικού Μουσείου.

14) Η μέριμνα του Συνδέσμου όπως διαιωνίζει και τιμά τους μετά της Κύπρου ιστορικούς και παραδοσιακούς δεσμούς της Τεγέας.

 

Άρθρον 3ον

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Πόροι του Συνδέσμου είναι:

1)  Αι ετήσιαι συνδρομαί των μελών αυτού.

2)   Αι προς τον Σύνδεσμον δωρεαί, κληρονομίαι κ.λ.π. υπέρ των σκοπών αυτού.

3)  Αι εισπράξεις :

α) εκ του εν Παλαιά Επισκοπή Τεγέας ιδιοκτήτου Ιερού Ναού του Τεγεατικού Συνδέσμου τιμωμένου επ’ ονόματι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,

β) εκ του εν Π. Επισκοπή Αγροκηπίου,

γ) εκ των άλλων ιδρυμάτων και κτημάτων του Συνδέσμου οπουδήποτε κειμένων,

δ) εκ δικαιωμάτων και φόρων των εν Π. Επισκοπή τελουμένων κατ’ έτος Πανηγύρεως και Εκθέσεως.

4)  Αι Κρατικαί χορηγίαι.

5)   Τα εξ οιασδήποτε άλλης θεμιτής πηγής, λ.χ. τόκων κεφαλαίων του Συνδέσμου, εράνων ή

και λοιπών εκδηλώσεων έσοδα.

 Άρθρον 4ον

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

            Tα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται εις τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

1)   Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς των και αποφάσεως  του Δ. Συμβουλίου, Τεγεάται και Τεγεάτιδες, κατοικούντες (και απόγονοι αυτών διαμένοντες μονίμως) εν τη περιφερεία του Νομού Αττικής, συμπληρώσαντες το 21ον έτος της ηλικίας των, επί τη γραπτή προτάσει δύο τακτικών μελών εχόντων εκπληρώσει τας προς τον Σύνδεσμον υποχρεώσεις των, βεβαιούντων το ανεπίληπτον ήθος των αιτούντων. Αιτήσεις προς εγγραφήν νέων μελών δεν εξετάζονται επί τρεις μήνας προ των εκάστοτε Αρχαιρεσιών.

Η Τεγεατική καταγωγή κτάται διά της γεννήσεως εκ πατρός Τεγεάτου ή μητρός Τεγεάτιδος. Το Συμβούλιον δέχεται την αίτησιν των ανωτέρω, προς εγγραφήν ως μελών, ενδιαφερομένων εφ’ όσον συγκεντρούν τα υπό του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού οριζόμενα προσόντα. Διά την συμμετοχήν εις τας Συνελεύσεις του Συνδέσμου, απαιτείται όπως το τακτικόν μέλος έχει εκπληρώσει απάσας τας εκ του Καταστατικού οικονομικάς υποχρεώσεις του προς τον Σύνδεσμον».

2)  Ως αντεπιστέλλοντα μέλη δύνανται να εγγράφονται οι απανταχού Τεγεάται εντός ή εκτός της Ελλάδος. Αν δε ο αριθμός των έν τινι πόλει ή Κοινότητι ή χωρίω αντεπιστελλόντων μελών ανέρχεται εις 20 τουλάχιστον, δύνανται ταύτα να συμπήξωσιν ένωσιν υπό τον τίτλον «Ομάς του Τεγεατικού Συνδέσμου». Η ομάς αύτη θέλει εκλέγει τριμελή Επιτροπήν, ήτις δέον να αναφέρηται προς την Διοικητικήν Επιτροπήν του Τεγεατικού Συνδέσμου περί παντός ζητήματος σχετικού προς τον σκοπόν του.

3)   Ως επίτιμα μέλη του Τεγεατικού Συνδέσμου ή της Διοικήσεως αυτού ανακηρύσσονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Συνελεύσεως, δι’ ητιολογημένης αποφάσεως, εξέχοντα πρόσωπα, ών αι γνώσεις ή αι συγγραφαί ή αι υπέρ της προόδου εργασίαι ή αι φιλανθρωπικαί πράξεις ή αι ενέργειαι ή αι γενναιοδωρίαι συνετέλεσαν ή συντελούσιν υπέρ της εξυπηρετήσεως του σκοπού του Συνδέσμου.

4)Πάντα τα μέλη του Συνδέσμου έχουσιν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται τη συναινέσει πάντων των μελών.»

5)   Τα μέλη δικαιούνται ν’ αποχωρήσωσι του Συνδέσμου. Η αποχώρησις δέον να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει διά το τέλος αυτού .

 

Άρθρον 5ον

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1)   Ο Σύνδεσμος δέον να ευρίσκεται εις διαρκή επικοινωνίαν και αδελφικήν συνεργασίαν μετά των εν Σικάγω εδρευόντων «Τεγεατικού Συνδέσμου Αμερικής», «Συνδέσμου Τεγεατίδων Αμερικής η «Επισκοπή», ως και με πάντα άλλον εντός ή εκτός της Ελλάδος υφιστάμενον ή ιδρυθησόμενον Σύνδεσμον Τεγεατών έχοντα τον αυτόν ή παρεμφερή προς τον ιδικόν του σκοπόν.

2) Τα μέλη του σωματείου ο «Τεγεατικός Σύνδεσμος Αμερικής» είναι αυτοδικαίως αντεπιστέλλοντα μέλη του εν Αθήναις σωματείου ο «Τεγεατικός Σύνδεσμος».

 

Άρθρον 6ον

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

  1. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουσιν, ως ετησίαν συνδρομήν, εφ’ άπαξ, τουλάχιστον δραχμάς διακοσίας,  η δε καταβολή αύτη γίνεται κατά την διάρκειαν της ετησίας συνδεσμικής χρήσεως, ήτις διαρκεί από της 1ης Ιανουαρίου μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου  του αυτού έτους.
  2.  Η αυξομείωσις της συνδρομής ταύτης δύναται να γίνει εκάστοτε αποφάσει του Δ.

Συμβουλίου, εγγρινομένη υπό της επομένης Συνελεύσεως.

  1.  Ταμειακώς εν τάξει, έχοντα το δικαίωμα συμμετοχής εις τας Συνελεύσεις, τακτικάς ή

εκτάκτους, λογίζονται τα μέλη τα οποία έχουν εξοφλήσει τας συνδρομάς της χρήσεως καθ’ ήν συνέρχεται η Συνέλευσις, ως και τας τοιαύτας τουλάχιστον των δύο προηγουμένων χρήσεων.

Άρθρον 7ον

ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1)  Πάντα τα μέλη έχουσι το δικαίωμα του εκλέγειν, και εκλέγεσθαι.. Στερείται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι παν τακτικόν μέλος, το οποίον δι’ αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως κατεδικάσθη επί κακουργήματι εις οιανδήποτε ποινήν ή επί πλημμελήματι εκ δόλου εις φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών και οι καταδικασθέντες αμετακλήτως δι’ ατιμωτικά αδικήματα. Η υποψηφιότης εις οιονδήποτε αξίωμα δηλούται κατά την πρώτην ετησίαν Συνέλευσιν των μελών ή υπ’ αυτού τούτου του υποψηφίου ή προτείνεται υπό ετέρου μέλους, παρισταμένου κατ’ αυτήν. Κατά το τέλος της ανωτέρω Συνελεύσεως  ανακοινούται δημοσία ο κατάλογος των υποψηφίων.

2)  Αποδοχή της υποψηφιότητος (εν περιπτώσει προτάσεως ταύτης υπό ετέρου μέλους) ή παραίτησις από ταύτης γίνεται μόνον υπό του υποψηφίου, διά καταθέσεως εγγράφου δηλώσεως αυτού εις το εν Αθήναις γραφείον του Συνδέσμου εντός των επομένων της ανωτέρω Συνελεύσεως τριών ημερών. Υποψήφιος μη συμμορφούμενος προς τα’ ανωτέρω, θεωρείται οριστικώς μη αποδεχόμενος την υποψηφιότητά του.

 

 

 

 

 

Άρθρον 8ον

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1)     Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος διοικείται υπό Διοικ. Συμβουλίου εκλεγομένου ανά διετίαν και αποτελουμένου εκ του Προέδρου, των δύο Αντιπροέδρων, του Γεν. Γραμματέως, του Ταμίου, των δεκαπέντε Συμβούλων, καθ’ ά ειδικότερον περί αυτών διαλαμβάνει το άρθρον 9 εδάφ. 2, και του ειδικού Γραμματέως.

2)   Μέλος της Διοικήσεως δεν δικαιούται εις ψήφον εάν η απόφασις αφορά την επιχείρησιν δικαιοπραξίας ή την έγερσιν ή την κατάργησιν δίκης μεταξύ του Συνδέσμου αφ’ ενός και του μέλους αφ’ ετέρου ή του συζύγου αυτού, ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού.

3)   Μέλη της Διοικήσεως του Συνδέσμου, δεν δύναται να παρέχουν επ’ αμοιβή εξηρτημένην

εργασίαν ή να συνάπτουν μετ’ αυτού συμβάσεις συνεπαγομένας την λήψιν αμοιβής διά

προσφοράν πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή αποβλεπούσας εις την επίτευξιν κέρδους διά της αναλήψεως έργου, προμηθείας ή οιασδήποτε άλλης παροχής προς τον Σύνδεσμον.

 

Άρθρον 9ον

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

     1) Ο πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματεύς, ο Ταμίας, οι Σύμβουλοι και ο Ειδικός Γραμματεύς εκλέγονται κατά πλειοψηφίαν ανά διετίαν, διά μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης διά ψηφοδελτίων και διά σχετικής πλειοψηφίας των εν τη Συνελεύσει παρόντων τακτικών μελών.

   2)  Ειδικώς η εκλογή των 15 Συμβούλων διενεργείται ως κατωτέρω:

α) Οι επτά (7) τούτων εκλέγονται κατά πλειοψηφίαν εκ των μελών του Συνδέσμου των διατελεσάντων μέχρι της εκλογής εις οιονδήποτε αξίωμα του Δ. Συμβουλίου, περιλαμβανομένου και του Ειδ. Γραμματέως.

β)   Έτεροι πέντε ( 5 ) εκλέγονται, επίσης κατά πλειοψηφίαν, εκ των μελών του Συνδέσμου των μη διατελεσάντων μέχρι της εκλογής εις αξίωμά τι του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Οι υπόλοιποι τρεις Σύμβουλοι ανακηρύσσονται, μετά την ανακήρυξιν των εν παραγράφοις α΄ και β΄, εκ των κατά σειράν πλειοψηφούντων υποψηφίων, αδιαφόρως  εάν ανήκωσιν εις τας κατηγορίας α΄ ή β΄ , προτιμωμένων των καταγομένων εκ Κοινοτήτων του τέως Δήμου Τεγέας, δι’ άς ουδέν μέλος του Τεγεατικού Συνδέσμου από τούτων καταγόμενον εξελέγη εις τα αξιώματα της παρ. 1 ή εις τας κατηγορίας α΄ ή β΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η τοιαύτη προτίμησις περιορίζεται εις μέχρις ενός, κατά τοιαύτην Κοινότητα, υποψηφίου Συμβούλου ανακήρυξιν ως επιτυχόντος.

            Σκοπός της παρούσης διατάξεως είναι η αντιπροσώπευσις απασών ή όσον το δυνατόν πλειοτέρων Κοινοτήτων του τέως Δήμου Τεγέας εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω του Συνδέσμου.

   3)  Ως αναπληρωματικοί Σύμβουλοι ανακηρύσσονται άπαντες οι εκ των υποψηφίων Συμβούλων επιλαχόντες, μετά την κατά την παράγρ. 2 ανακήρυξιν των επιλαχόντων και κατ’ απόλυτον σειράν ψήφων, άνευ διακρίσεώς τινος. Ως αναπληρωματικοί δε Ειδικοί Γραμματείς ανακηρύσσονται οι κατ’ απόλυτον σειράν επιτυχίας επιλαχόντες υποψήφιοι Ειδικοί Γραμματείς.

   4)  Κατά την τυχόν έξοδον εκ του Διοικ. Συμβουλίου τινός ή τινών των Συμβούλων, κατά την διάρκειαν της διετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ο αριθμός των Συμβούλων συμπληρούται δι’ αντιστοίχου εισόδου νέων Συμβούλων εκ του πίνακος αναπληρωματικών Συμβούλων. Ομοίως και διά την τυχόν έξοδον του Ειδικού Γραμματέως η αναπλήρωσίς του γίνεται εκ του πίνακος επιλαχόντων Ειδ. Γραμματέων, εφ’ όσον υπάρχουσιν.

   5)  Την εκλογήν εποπτεύει τετραμελής Επιτροπή απαρτιζομένη εκ του Προέδρου της Συνελεύσεως, του Γραμματέως αυτής και δύο ψηφολεκτών λαμβανομένων εκ των παρισταμένων τακτικών μελών και υποδεικνυομένων υπό της Συνελεύσεως.

            Η Επιτροπή αύτη ενεργεί την διαλογήν, συντάσσει τα πρακτικά και καταχωρίζει επ’ αυτών τα αποτελέσματα της εκλογής κατά σειράν επιτυχίας δι’ έκαστον αξίωμα και προκειμένου περί των Συμβούλων και κατά κατηγορίας ως άνω, αναγράφουσα και τον αριθμόν των ψήφων, άς έκαστος των υποψηφίων έλαβεν, ανακηρύσσει δε τους επιτυχόντες διά πράξεώς της.

   6)   Η εγκαθίδρυσις του εκλεγησομένου νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται εν επισήμω τελετή, ην διοργανώνει η αποχωρούσα Διοίκησις, εν συνεργασία μετά της νεοεκλεγείσης, εντός δεκαπενθημέρου από των αρχαιρεσιών.

 

 

 

Άρθρον 10ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)To Διοικητικόν Συμβούλιον μεριμνά περί της εκτελέσεως των αποφάσεων Συνελεύσεων των μελών, υποβάλλει διά του Προέδρου τον ετήσιον απολογισμόν του λήξαντος οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμόν εσόδων και εξόδων του αρχομένου έτους εις την έγκρισιν και ψήφισιν της Συνελεύσεως, επιστατεί επί της πιστής εφαρμογής του Καταστατικού, εγκρίνει ή απορρίπτει τας διαφόρους δαπάνας τας μη υπό του

προϋπολογισμού προβλεπομένας, αποφαίνεται επί των διαφόρων αιτήσεων, διορίζει εκ προσώπων Τεγεατικής καταγωγής τον εν Τεγέα Αντιπρόσωπον του Τεγεατικού Συνδέσμου και μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του εν Παλαιά Επισκοπή Ιερού Ναού και των λοιπών ιδρυμάτων του Συνδέσμου, διορίζει προσέτι το έμμισθον προσωπικόν των Ιδρυμάτων τούτων και κανονίζει εν γένει τα της διαχειρίσεως και διοικήσεως των υποθέσεων του Συνδέσμου.

2)Το Διοικητικόν Συμβούλιον αναθέτει εις ένα εκ των Συμβούλων τα πρόσθετα καθήκοντα «Κοσμήτορος, ήτοι τα καθήκοντα και φροντίδας διά την οργάνωσιν εορτών, συγκεντρώσεων κ.λ.π., ως και διά την επίβλεψιν του Εντευκτηρίου, Βιβλιοθήκης κ.λ.π.

3)Το Διοικητικόν Συμβούλιον διορίζει τον εν Αρκαδία αντιπρόσωπον του Τεγεατικού Συνδέσμου. Ωσαύτως δύναται να διορίσει και άλλους αντιπροσώπους εις διαφόρους περιοχάς της Ελλάδος, εφ’ όσον παρίσταται ανάγκη.

 

Άρθρον 11ον

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)  Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις τακτικήν μεν συνεδρίασιν άπαξ του μηνός προς εξέτασιν των κατά τον προηγούμενον μήνα πεπραγμένων και λήψη αποφάσεων επί των συνδεσμικών υποθέσεων, εκτάκτως δε οσάκις παραστεί ανάγκη, πάντως όμως μετά προηγουμένην του Προέδρου πρόσκλησιν, εν ή αναφέρεται το θέμα. Θεωρείται δε εν

απαρτία, εάν εκ των είκοσι ενός (21) μελών αυτού είναι παρόντα τουλάχιστον ένδεκα τούθ’ όπερ ελέγχεται διά του βιβλίου παρουσίας, εν τω οποίω υπογράφουσιν οι προσερχόμενοι.

2) Εις πάσαν συνεδρίασιν του Συμβουλίου δύναται να παρίσταται και πας όστις ήθελε κληθεί υπό του Προέδρου του Συνδέσμου.

3) Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν ισοψηφία δε νικά η ψήφος του Προέδρου.

4) Σύμβουλος απουσιάζων εις τρεις συνεχείς συνεδριάσεις και μη δυνάμενος να δικαιολογηθεί αποχρώντως ενώπιον του Συμβουλίου, ή μη προσερχόμενος καίτοι εκλήθη προς τούτο εγγράφως, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του, τούτου βεβαιουμένου εν τω πρακτικώ της συνεδριάσεως του επακολουθούντος την έγγραφον κλήσιν Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

 Άρθρον 12ον

ΜΕΛΕΤΑΙ

Το Διοικητικόν Συμβούλιον, προς μελέτην ή επιμέλειαν ειδικών ζητημάτων, δύναται να διορίζει ειδικούς συμβούλους ή Επιτροπάς εξ ειδικών προσώπων, λαμβανομένων είτε εκ του Συμβουλίου, είτε εκ των μελών του Συνδέσμου, είτε και εκ μη μελών, τα οποία (μη μέλη) δύνανται ν’ αμείβονται υπό του Συνδέσμου αναλόγως της εργασίας, ήν θέλουσιν αναλαμβάνει και συμφώνως αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

            Ωσαύτως, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να συνιστάται όμιλος εκ Τεγεατίδων και εκ συζύγων και θυγατέρων Τεγεατών, αι οποίαι έχουν συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας των, προς μελέτην ή επιμέλειαν θεμάτων γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, τιθεμένων εις αυτόν υπό του Συμβουλίου.

            Ο όμιλος ούτος συνεδριάζει εις τα Γραφεία του Συνδέσμου και προεδρεύεται υπό του αρχαιοτέρου εις ηλικίαν εκ των παρόντων μελών. Χρέη Γραμματέως εκτελεί εν εκ των νεωτέρων μελών. το οποίον τηρεί και τα πρακτικά των Συνεδριάσεων. Αι αποφάσεις του ομίλου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών και έχουν συμβουλευτικόν χαρακτήρα διά το Διοικητικόν Συμβούλιον, εις το οποίον αμελλητί υποβάλλονται.

Άρθρον 13ον

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εις τον Πρόεδρον, τον Γενικόν Γραμματέα και τον Ταμίαν του Συνδέσμου, απαρτίζοντας την Διοικητικήν Επιτροπήν αυτού, είναι ανατεθειμένη η διαχείρισις και η εκτέλεσις των αποφάσεων των Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικώς η διεκπεραίωσις της τρεχούσης υπηρεσίας του Συνδέσμου. Περί πάντων τούτων η Διοικητική Επιτροπή αναφέρεται εις το Συμβούλιον κατά την αμέσως επακολουθούσαν συνεδρίασιν αυτού.

 

Άρθρον 14ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1) Ο Πρόεδρος διευθύνει τας συνεδριάσεις των Συνελεύσεων των μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής δικαιούμενος να δίδει και αφαιρεί τον λόγον, εκπροσωπεί τον Σύνδεσμον ενώπιον πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, πάντων των Δικαστηρίων παντός βαθμού και πάσης Ιεραρχίας και αυτού εισέτι του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας υφ’ όλας τας ιδιότητας του διαδίκου, επάγων , αντεπάγων και αποδεχόμενος και δίδων τους επιβαλλομένους όρκους και ενασκών απάσας τας αγωγάς παντός είδους και πάσης φύσεως, ως και άπαντα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και αντιπροσώπους του με τας αυτάς εντολάς.

Επίσης ενεργεί, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβιβασμόν μετά

τρίτων και κτήσιν ή μεταβίβασιν εξ επαχθούς αιτίας ακινήτου περιουσίας επί αντικειμένου αξίας μέχρις ενός και ημίσεως εκατομμυρίου (1.500.000) δραχμών, ως και καταργήσεις δικών, αποδοχάς κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών άνευ όρου, πάντα δε ταύτα επ’ ωφελεία πάντοτε του Συνδέσμου. Το ανωτέρω ποσόν αυξομειούται αποφάσει της Συνελεύσεως.

2) Ωσαύτως επιστατεί εις την καθόλου αδελφικήν αρμονίαν των μελών του Συνδέσμου, παρακολουθεί την ταμειακήν και λογιστικήν υπηρεσίαν, υπογράφει μετά του Γραμματέως πάντα τα έγγραφα ως και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, χορηγεί τα υπό του Συνδέσμου απονεμόμενα διπλώματα και υπογράφει τα προς πληρωμήν εντάλματα, συντάσσει μετά του Ταμίου και του Γραμματέως και υποβάλλει εις την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου τον απολογισμόν εσόδων και εξόδων του λήγοντος οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμόν εσόδων και εξόδων του αρχομένου έτους, το βραδύτερον μέχρι τέλους Ιανουαρίου του αρχομένου νέου οικον. Έτους, κατά δε την μόνην ή την πρώτην ετησίαν τακτικήν Συνέλευσίν των μελών, δίδει λόγον διά τα κατά το λήξαν έτος πεπραγμένα.

3) Ο Πρόεδρος κωλυόμενος αναπληρούται υπό του πρώτου Αντιπροέδρου και, τούτου κωλυομένου ή απόντος υπό του δευτέρου Αντιπροέδρου, και τούτου κωλυομένου ή απόντος υπό του πρεσβυτέρου των παρόντων Συμβούλων.

4)  Ο πρώτος ή δεύτερος Αντιπρόεδρος προεδρεύει απασών των Επιτροπών εις άς δεν παρίσταται ο Πρόεδρος και συμβάλλει εις την εκτέλεσιν των προεδρικών εργασιών. Ο Πρόεδρος καθορίζει τας αρμοδιότητας εκάστου Αντιπροέδρου.

5) Εις τον Πρόεδρον χορηγείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου χρηματικόν τι ποσόν εφ’ άπαξ ετησίως  δι’ έξοδα παραστάσεως. Προσφέρει όμως ούτος, ως και τα λοιπά μέλη της Διοικήσεως, την υπηρεσίαν αυτού δωρεάν. Η Διοικητική Επιτροπή δύναται να προσλάβει εμμίσθους βοηθούς, προτεινομένους υπό του Προέδρου, υπό ατομικήν αυτού ευθύνην και επί αποζημιώσει κανονιζομένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρον 15ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

            O Γενικός Γραμματεύς διεξάγει την αλληλογραφίαν συνεννοούμενος μετά του Προέδρου, επιμελείται του αρχείου του Συνδέσμου, τηρεί το μητρώον των μελών, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συνυπογράφει μετά του Προέδρου ταύτα ως και τα διάφορα έγγραφα και διπλώματα τα υπό του Συνδέσμου εκδιδόμενα, εν γένει δε επιστατεί ιδιαιτέρως εις τα της διακονίας του Συνδέσμου επιμελούμενος της ταχείας και ικανοποιητικής εξελίξεως και περαιώσεως πασών των συνδεσμικών υποθέσεων και επιδιώξεων. Τον Γενικόν Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί είς των Συμβούλων, υποδεικνυόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Ο Ειδικός Γραμματεύς βοηθεί τον Γενικόν Γραμματέα εν τη εκπληρώσει των καθηκόντων του.

 

Άρθρον 16ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΟΥ

1) Ο Ταμίας ενεργεί τας εισπράξεις είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ εισπράκτορος αμειβομένου

επί ποσοστοίς καθοριζομένοις υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και εκδίδει τας αναγκαίας διπλοτύπους αποδείξεις, τηρεί βιβλίον εσόδων και εξόδων, επιστατεί ιδιαιτέρως επί της συντάξεως των λογιστικών βιβλίων του Συνδέσμου, ενεργεί τας πληρωμάς επί τη βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων  υπό του Προέδρου και εκδιδομένων επί τη βάσει εγκεκριμένης υπό της Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου πιστώσεως. Ο Ταμίας προσυπογράφει τα εντάλματα. Ο Ταμίας υποβάλλει προς το Δ.Σ. κατάστασιν ταμείου κατ’ εξαμηνίαν.

2) Ο Ταμίας είναι προσωπικώς υπεύθυνος διά τα εμπεπιστευμένα αυτώ χρήματα και αναπληρούται υπ’ ευθύνην του υπό προσώπου της εμπιστοσύνης του, υποδεικνυομένου υπ’ αυτού εγγράφως μεταξύ των τακτικών Συμβούλων. To υπέρ τας δέκα χιλιάδας (10.000) δραχμάς ταμειακόν υπόλοιπον κατατίθεται εις την τράπεζαν παρ’ ή υποχρεωτικώς τηρείται λογαριασμός του Συνδέσμου .

 

Άρθρον 17ον

ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ή ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

            Ο τυχόν παραιτηθείς εκ των τεσσάρων πρώτων αξιωματούχων του Συνδέσμου, ήτοι Πρόεδρος, Ανττιπρόεδρος, Γεν. Γραμματεύς ή Ταμίας, παραμένει ως Σύμβουλος, έστω και υπεραρίθμως, πλην αν εκδηλώσει την ειδικήν επιθυμίαν ολοσχερούς εκ του Συμβουλίου αποχωρήσεως. Κωλυομένου διαρκώς, παραιτηθέντος ή εκλιπόντος τινός των άνω τεσσάρων αξιωματούχων, συγκαλείται το Διοικητικόν Συμβούλιον, απαιτουμένης διά την απαρτίαν του των 2/3 τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών του Συμβουλίου ( μετά προηγουμένην συμπλήρωσιν, εκ του πίνακος των αναπληρωματικών συμβούλων, των μελών του Συμβουλίου εις 21, εάν έχει επέλθει μείωσις του αριθμού των ) και εκλέγεται δι’ απολύτου πλειοψηφίας, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ πάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο διάδοχος ή οι διάδοχοι. Εν ισοψηφία γίνεται κλήρωσις παραχρήμα. Ο προκύψας ή οι προκύψαντες νέοι Σύμβουλοι εκ παραιτήσεώς τινός ή τινων των πρώτων αξιοματούχων έχουσιν όλα τα δικαιώματα των λοιπών συμβούλων, ακόμη και το της εκλογής εις ένα των πέντε πρώτων αξιωμάτων του Συνδέσμου.

 

Άρθρον 18ον

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Γενική Συνέλευσις εκλέγει Εξελεγκτικήν Επιτροπήν απαρτιζομένην εκ πέντε (5) μελών, ήτοι τριών τακτικών και δύο αναπληρωματικών, ήτις εξελέγχει τα βιβλία, τον απολογισμόν, την οικονομικήν και διοικητικήν διαχείρισιν της ληξάσης χρήσεως, αρχομένης την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους και περατουμένης την 31ην Δεκεμβρίου του επομένου έτους, οκτώ ημέρας τουλάχιστον προ της Α΄ ή της μόνης Συνελεύσεως του έτους, δυναμένη να επιφέρει τας κρίσεις της, επί των πεπραγμένων από απόψεως νομιμότητος και σκοπιμότητος και να εκφέρει γνώμας περί των κατά την κρίσιν της κατευθύνσεων, άς δέον να ακολουθήσει ο Σύνδεσμος.

 

Άρθρον 19ον

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

            Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος συνέρχεται εις τρεις Συνελεύσεις εντός εκάστης διετίας, ανταποκρινομένης εις την θητείαν εκάστου  Διοικητικού Συμβουλίου.

Και κατά μεν το πρώτον μετά την εκλογήν του Δ.Σ. έτος συγκαλείται άπαξ εις τακτικήν συνέλευσιν το βραδύτερον εντός του μηνός  Φεβρουαρίου του επομένου έτους εν ορισμένω   τόπω και χρόνω, τη προσκλήσει του Προέδρου, δι’ ατομικών  προσκλήσεων ή δημοσιεύσεως εις δύο Αθηναϊκάς εφημερίδας μετά των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, οκτώ τουλάχιστον ημέρας προ της Συνελεύσεως. Εν τη Συνελεύσει ταύτη το Διοικητικόν Συμβούλιον διά του Προέδρου δίδει λόγον των εν τω λήξαντι συνδεσμικώ έτει πεπραγμένων του, αναγιγνώσκεται η έκθεσις της Εξελεγκτικής Επιτροπής υπό του Εισηγητού αυτής, συζητείται πάσα πρότασις δεομένη της αποφάσεως της Συνελεύσεως, υποβάλλεται ο απολογισμός του λήξαντος έτους και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του αρχομένου έτους και ψηφίζονται η έκθεσις πεπραγμένων, ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός.

            Κατά δε το επόμενον έτος συγκαλούνται δύο τακτικαί Συνελεύσεις εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Και κατά μεν την πρώτην τοιαύτην το Διοικητικόν Συμβούλιον. διά του Προέδρου δίδει λόγον των εν τω λήξαντι συνδεσμικώ έτει πεπραγμένων του, αναγιγνώσκεται η έκθεσις της εξελεγκτικής Επιτροπής υπό του Εισηγητού, προτείνεται πάσα πρότασις δεομένη αποφάσεως της Συνελεύσεως, υποβάλλεται ο απολογισμός του λήξαντος έτους, ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του αρξαμένου οικον. έτους και τέλος υποβάλλονται αι σχετικαί υποψηφιότητες. Κατά δε την δευτέραν  Συνέλευσιν, γενησομένην την αυτήν ημέραν της επομένης εβδομάδος, συζητούνται και λαμβάνοονται αποφάσεις επί των κατά την προηγουμένην Συνέλευσιν κατατεθεισών προτάσεων, εγκρίνεται ο ισολογισμός του λήξαντος και ο προϋπολογισμός του αρξαμένου λογιστικού έτους και ενεργούνται αι αρχαιρεσίαι συμφώνως τω άρθρω 9.

            Δεν δικαιούται εις ψήφον μέλος τι, εάν η απόφασις αφορά την επιχείρησιν δικαιοπραξίας, ή την έγερσιν ή κατάργησιν δίκης μεταξύ του Συνδέσμου αφ’ ενός και του μέλους αφετέρου ή του συζύγου αυτού ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού.

 

 

 

 

 

Άρθρον 20ον

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

            Των   Συνελεύσεων αι αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων τακτικών μελών. Απόφασις επί θέματος μη αναγραφέντος εν τη προσκλήσει είναι άκυρος. Η απόφασις δύναται να λυθεί και άνευ συνελεύσεως των μελών, εάν πάντα τα μέλη δηλώσωσιν εγγράφως την συναίνεσιν αυτών επί τινος προτάσεως.

 

Άρθρον 21ον

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

            1) Η Συνέλευσις, τακτική ή έκτακτος, προεδρεύεται υπό του Προέδρου του Συνδέσμου, λογοδοτούντος δε τούτου ή κωλυομένου, προεδρεύεται υφ’ ενός των παρόντων μελών, υποδεικνυομένου υπ’ αυτής, κατά προτίμησιν εκ των πρεσβυτέρων.

            Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει ως Γραμματέα της Συνελεύσεως εν εκ των παρόντων μελών του Συνδέσμου, υποδεικνυόμενον επίσης υπ’ αυτής.

            2) Θεωρείται εν απαρτία, εάν παρίσταται το 1/3 των τακτικών μελών του Συνδέσμου, τούθ’ όπερ ελέγχεται διά του βιβλίου παρουσίας αυτών, εις ό υπογράφουσιν οι προσερχόμενοι.

            Εν ελλείψει απαρτίας, συνέρχεται η Συνέλευσις την  αντίστοιχον της επομένης εβδομάδος, ότε αρκεί η παρουσία του ενός τετάρτου του όλου αριθμού των τακτικών μελών.

 

Άρθρον 22ον

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

            Έκτακτος  Συνέλευσις συγκροτείται όταν παραστεί ανάγκη και μετ’ απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν ζητήσει τούτο το 1/20 των τακτικών μελών του Συνδέσμου εγγράφως δι’ αιτήσεως του προς τον Πρόεδρον καθοριζομένων ταυτοχρόνως εν τη αιτήσει

των θεμάτων της συζητήσεως, εκ των οποίων δεν δύναται να απομακρυνθεί η Συνέλευσις, άνευ αποφάσεως της ιδίας λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των 2/3 των παρισταμένων μελών.

 

Άρθρον 23ον

ΔΩΡΗΤΑΙ, ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ

1)  Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ή της Συνελεύσεως των μελών του Συνδέσμου, τη προτάσει οιουδήποτε μέλους, ανακηρύσσονται:

      α) Δωρηταί μεν του Συνδέσμου οι προσενεγκόντες υπέρ σκοπού τινος αυτού ποσόν είκοσι  χιλιάδων δραχμών και άνω.

      β) Ευεργέται δε αυτού οι προσενεγκόντες ποσόν πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών και άνω.

      γ) Μεγάλοι, τέλος, Ευεργέται ανακηρύσσονται οι προσενεγκόντες έν εκατομμύριον δραχ. και άνω.

2)  Εις τους κατά τα’ ανωτέρω Δωρητάς, Ευεργέτας και Μεγάλους Ευεργέτας απονέμονται υπό της Συνελεύσεως αι προσήκουσαι εις αυτούς τιμαί είτε δι’ αναγραφής των ονομάτων των εις ειδικάς καλαισθήτους πινακίδας, είτε διά χαράξεως αυτών χρυσοίς γράμμασιν επί μαρμαρίνων πλακών είτε έτι και διά τοποθετήσεως προτομής κατά τα ειδικώτερον υπό της Συνελεύσεως εκάστοτε οριζόμενα. Επί πλέον των ανωτέρω, τα ονόματα τούτων δημοσιεύονται εις τον τύπον, υπέρ δε των αποβιωσάντων τελούνται κατ’ έτος ειδικά μνημόσυνα εν Αθήναις ή εν Παλαιά Επισκοπή Τεγέας..

3)   Tων Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών, ο Τεγεατικός Σύνδεσμος αναρτά εις διηνεκή αυτών ανάμνησιν , τας εαυτών φωτογραφίας ή προσωπογραφίας εν τω εν Αθήναις ή Τεγέα Γραφείω του Συνδέσμου ή των ιδρυμάτων αυτού.

4)   Όμοιαι τιμαί δύνανται να απονεμηθώσιν υπό της Γενικής Συνελεύσεως εις όν τινα, κατά γενικήν αναγνώρισιν, προσήνεγκε πολυτίμους υπηρεσίας ηθικής φύσεως ή μακροχρονίους προσωπικούς μόχθους προς προαγωγή των Συνδεσμικών σκοπών, με αποτέλεσμα ουσιαστικά και τοις πάσιν έκδηλα. Προτομαί μόνον εις νεκρούς αναγείρονται.

4)   Οι δωρηταί, ευεργέται και μεγάλοι ευεργέται του Τεγεατικού Συνδέσμου Αμερικής

θεωρούνται αυτοδικαίως ως τοιούτοι και του Τεγεατικού Συνδέσμου Αθηνών, ευθύς ως αι γενναιοδωρίαι των ήθελον διαβιβασθεί εκ του ταμείου του εν Αμερική Συνδέσμου εις το των Αθηνών τοιούτον.

     6)   Τα ανωτέρω κατονομασθέντα χρηματικά ποσά διά τας διακρίσεις των δωρητών κλπ. δύνανται να μεταβάλλονται κατόπιν αποφάσεως της  Συνελεύσεως.

     7)   Αι φωτογραφίαι των εκάστοτε χρηματισάντων Προέδρων του Συνδέσμου Αθηνών και Αμερικής τοιούτου δέον να αναρτώνται εν τοις Γραφείοις του Συνδέσμου εν Αθήναις και Παλαιά Επισκοπή.

Άρθρον 24ον

ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ.

            Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των μελών αυτού ή του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, προσηκόντως αιτιολογημένης, απονέμεί τιμητικόν δίπλωμα, α) εις τα Επίτιμα αυτού Μέλη, β) εις τους Μεγάλους Ευεργέτας αυτού, γ) εις τους Ευεργέτας αυτού, δ) εις τα μετ’ εξαιρέτου ζήλου και αφοσιώσεως υπηρετήσαντα αυτόν μέλη της Διοικήσεώς του, φέρον κατά το μέσον και άνω την εικόνα του εν Παλαιά Επισκοπή Τεγέας Βυζαντινού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 

Άρθρον 25ον

ΚΤΗΣΙΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΙ, ΔΩΡΕΑΙ-

ΕΞΕΥΡΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ.

1)Η παρά του Συνδέσμου κτήσις ή μεταβίβασις εξ επαχθούς αιτίας ακινήτου περιουσίας,

αξίας ανωτέρας του ενός και ημίσεως εκατομμυρίου (1.500.000) δραχμών, γίνεται πάντοτε μετ’ έγκρισιν της Συνελεύσεως των Μελών.

Χαριστική μεταβίβασις ακινήτου περιουσίας του Συνδέσμου δύναται να γίνει μόνον

προς το κράτος, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως και πλειοψηφίας των δύο τρίτων των παρόντων. Συμβιβαστική επίλυσις διαφορών μετά τρίτων προσώπων επί αντικειμένου αξίας ανωτέρας του ενός και ημίσεως εκατομμυρίου (1.500.000) δραχμών, γίνεται πάντοτε μετ’ έγκρισιν της Συνελεύσεως των μελών. Το ως άνω ποσόν της παρούσης παραγράφου αυξομειούται αποφάσει της Συνελεύσεως..

2)  Η περιουσία του Συνδέσμου δεν δύναται να διατίθηται διά σκοπούς διαφόρους των εν τω καταστατικώ αυτού προβλεπομένων.

3)   Κληροδοσίαι και δωρεαί υπό τρόπον γίνονται δεκταί μετ’ έγκρισιν της Συνελεύσεως των μελών, παρεχομένης διά πλειοψηφίας του ημίσεως τουλάχιστον των μελών του Συνδέσμου. Κληρονομίαι καταλειπόμεναι εις τον Σύνδεσμον γίνονται δεκταί πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής. Κληρονομίαι, κληροδοσίαι, δωρεαί υπέρ του Συνδέσμου επί ορισμένω σκοπώ, τελούν υπό ιδιαιτέραν διαχείρισιν εντός του προϋπολογισμού του Συνδέσμου, αι

τυχόν δε πρόσοδοι, αι προερχόμεναι εξ αυτών διατίθενται αποκλειστικώς κατά τους υπό του διαθέτου ή δωρητού τεθέντας όρους. Αι δωρεαί προς τον Σύνδεσμον γίνονται επωνύμως.

4)  Εάν παρουσιασθώσιν έκτακτοι ανάγκαι του Συνδέσμου σχετιζόμεναι προς τους σκοπούς αυτού, η  Διοικητική Επιτροπή δύναται να προκηρύξει έκτακτον έρανον, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου, μεταξύ των μελών του Συνδέσμου ή και των απανταχού Τεγεατών ή να προκαλέσει απόφασιν του Συμβουλίου επιτρέπουσαν εις τον Πρόεδρον να δανείζηται διά λογαριασμόν του Συνδέσμου και επ’ ονόματι αυτού, παρέχων την δέουσαν ασφάλειαν, μέχρι δραχμών ενός και ημίσεως εκατομμυρίου (1.500.000)  τμηματικώς ή εφ άπαξ. Το άνω ποσόν αυξομειούται αποφάσει της Συνελεύσεως.

5)   Διά μείζον ποσόν κατά το διάστημα της θητείας του αυτού Συμβουλίου δέον να ζητείται η άδεια της Συνελεύσεως και εν ανάγκη εκτάκτου τοιαύτης. Εν τη αδεία της Συνελεύσεως ή τη αποφάσει του Συμβουλίου καθορίζεται το μέγιστον του τόκου και ο τρόπος του δανείου. Προς λήψιν της εν τω παρόντι άρθρω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτούνται τα τρία τέταρτα των ψήφων της ολομελείας αυτού.

 

Άρθρον  26ον

ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1)  Τα μετρητά κεφάλαια του Συνδέσμου κατατίθενται υπό του Ταμίου εις την Εθνικήνν ή άλλην Τράπεζαν, όταν το ποσόν τούτων υπερβαίνει τας δέκα χιλιάδας (10.000) δραχμάς   αναλαμβάνονται δε υπό του Ταμίου βάσει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δυναμένης να έχει την μορφήν είτε εφ’ άπαξ είτε μονίμου , εφ’ όσον ο Ταμίας διατηρεί το αξίωμά του, εξουσιοδοτήσεως προς ανάληψιν. Εις την περίπτωσιν της εφ’ άπαξ εξουσιοδοτήσεως δέον να μνημονεύεται το αναληπτέον ποσόν, ενώ εις την περίπτωσιν

 μονίμου εξουσιοδοτήσεως το ποσόν προσδιορίζεται εκάστοτε διά συνδεσμικού εγγράφου, δυναμένου να αντικατασταθεί, εάν υφίσταται βιβλιάριον επιταγών αναλήψεως καταθέσεων, διά προσυπογραφής της παρά του ταμίου εκδιδομένης επιταγής υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως.

  2)  Η εξόφλησις επιταγών, δι’ ών αποστέλλονται χρήματα εις διαταγήν του Συνδέσμου, ή τραπεζιτικών εντολών ή ενταλμάτων Δημοσίων Ταμείων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων κ.λ.π., δι’ ών παρέχονται ποσά προς τον  Σύνδεσμον, γίνεται υπό του Ταμίου, υπογράφοντος υπό τας λέξεις «Διά τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον, ο Ταμίας». Ισότιμα δικαιώματα, αλλά μόνον διά την περιφέρειαν του τέως Δήμου Τεγέας και την Τρίπολιν, παρέχονται εις τον εν Τεγέα Αντιπρόσωπον του Τ.Σ., υπογράφοντος υπό τας λέξεις «Διά τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον, ο εν Τεγέα Αντιπρόσωπος αυτού». Τα αυτά δικαιώματα έχει ο Αντιπρόσωπος εις άς περιπτώσεις το ποσόν αφορά την Οικοκυρικήν Σχολήν του Τεγεατικού Συνδέσμου, υπογράφων ομοίως ως ανωτέρω.

3)  Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα διά την τοιαύτην εξασφάλισιν των κεφαλαίων του Συνδέσμου και των σχετικών με αυτήν χρεωγράφων.

 

Άρθρον 27ον

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

            Τα κεφάλαια του Συνδέσμου ως και αι πάσης φύσεως πρόσοδοι αυτού διατίθενται προς εκπλήρωσιν των σκοπών αυτού.

 

Άρθρον 28ον

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

            Η απόφασις περί ιδρύσεως νέων ιδρυμάτων ανήκει εις την Συνέλευσιν. Οι δε οργανισμοί των ιδρυμάτων καταρτίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρον 29ον

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1)  Το παρόν Καταστατικόν δύναται να τροποποιηθεί, εφ’ όσον ο Νόμος επιτρέπει, υπό εκτάκτου Ειδικής Συνελεύσεως των μελών, καθ’ ήν απαιτείται παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον του συνόλου των μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.     

2)   Πάσα τροποποίησις του Καταστατικού ισχύει μόνον μετά την έγκρισιν υπό του Πρωτοδικείου και την εγγραφήν αυτής εις το οικείον βιβλίον.

Άρθρον 30ον

1)   Η διάλυσις του Σωματείου αποφασίζεται εν Συνελεύσει των μελών, όταν τα 4/5 του όλου αριθμού αυτών ψηφίσωσιν αυτήν. Αντίγραφον της αποφάσεως της Συνελεύσεως των μελών του Συνδέσμου περί διαλύσεως αυτού κοινοποιείται, μερίμνη του Προέδρου της Συνελεύσεως, εντός μηνός από της λήψεώς της εις το αρμόδιων Πρωτοδικείον προς εγγραφήν εις το κατά το άρθρον 78 του Αστικού Κώδικος βιβλίον και ενημέρωσιν του σχετικού φακέλου, ως και εις την εποπτεύουσαν Αρχήν. Η διάλυσις επέρχεται από της κατά τ’ ανωτέρω εγγραφής της σχετικής αποφάσεως της Συνελεύσεως εις το βιβλίον του Πρωτοδικείου.

      2)   Μετά την διάλυσιν επακολουθεί εκκαθάρισις της περιουσίας του Συνδέσμου. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται, όπως, μετά το πέρας του έργου του, υποβάλει εις την εποπτεύουσαν Αρχήν Έκθεσιν περί των ενεργειών του προς εκκαθάρισιν της περιουσίας του Συνδέσμου.

     3)  Εν περιπτώσει διαλύσεως, πάσα κινητή και ακίνητος περιουσία του Συνδέσμου περιέρχεται εις το Κράτος υποχρεούμενον ίνα, εν συνεννοήσει μετά των Τεγεατικών Κοινοτήτων, μεριμνήσει περί της περαιτέρω συντηρήσεως των εν Τεγέα Θρησκευτικών και Κοινωφελών ιδρυμάτων του Συνδέσμου.

Άρθρον 31ον

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΙΣ ΕΝΩΣΙΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

            Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνδέσμου δύναται, κατόπιν αποφάσεως λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των 3/4 της ολομελείας αυτού, ν’ αποφασίσει την μετά Ενώσεώς τινος Κοινωφελών Σωματείων συνεργασίαν του Τεγεατικού Συνδέσμου, τηρουμένης αθίκτου της οικονομικής και διοικητικής αυτονομίας του και των μελών αυτού μη βαρυνομένων δι’ ουδεμιάς ιδιαιτέρας υποχρεώσεως.

 

 

 

Άρθρον 32ον

ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

            Πάσα περίπτωσις μη προβλεπομένη ρητώς υπό του παρόντος Καταστατικού κανονίζεται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών,τηρουμένων των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικος και της περί Κοινωφελών Σωματείων Νομοθεσίας.

 

Άρθρον 33ον

ΣΦΡΑΓΙΣ

            Σφραγίς του Συνδέσμου διατηρείται η ιδία, ήτοι η φέρουσα την απεικόνισιν της κεφαλής της Αλέας Αθηνάς, τον τίτλον του Συνδέσμου και το έτος ιδρύσεως αυτού.

 

Άρθρον 34ον

ΕΤΗΣΙΑΙ  ΕΟΡΤΑΙ

            Ο Σύνδεσμος τελεί κατ’ έτος ιεροτελεστίας εις τον εν Παλαιά Επισκοπή Ιερόν Ναόν αυτού: α) Κατά την εορτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου), ως και κατά τας επομένας ημέρας καθ’ άς διαρκεί η Θρησκευτική και εμπορική πανήγυρις, β) Κατά την εορτήν του Αγίου Σπυρίδωνος (12 Δεκεμβρίου) και γ) Κατά την εορτήν της Ζωοδόχου Πηγής. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να τελεί και άλλας εορτάς ή συγκεντρώσεις εν Αθήναις ή εν Παλαιά Επισκοπή ψυχαγωγικού, πνευματικού ή εν γένει πολιτιστικού περιεχομένου.

Άρθρον 35ον

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

            Η Διοίκησις του Συνδέσμου υποχρεούται όπως υποβάλει εις ην εποπτεύουσαν Αρχήν:

α)  Αντίγραφον του Καταστατικού ως και των τροποποιήσεων, ή συμπληρώσεων αυτού, μετά της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως του Πρωτοδικείου, εντός  δύο μηνών από της δημοσιεύσεως ταύτης,

β)  αντίγραφον των τυχόν εγκρινομένων εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, εντός δύο μηνών από της εγκρίσεώς των υπό της Συνελεύσεως των μελών.

γ)  Πίνακα των μελών της διοικήσεως μεθ’ εκάστην συγκρότησιν ή μεταβολήν αυτής, περιέχοντα και το επάγγελμα και την διεύθυνσιν κατοικίας τούτων, ως και αντίγραφον του Πρακτικού των Αρχαιρεσιών, εντός δύο μηνών από της συγκροτήσεως ή μεταβολής και

δ)  Αντίγραφον του εγκεκριμένου ισολογισμού και απολογισμού εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, ως και της εκθέσεως της εξελεγκτικής Επιτροπής, εντός δύο μηνών από της υπό της συνελεύσεως των μελών εγκρίσεώς των.

 

Άρθρον 36ον

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1)  Διά κανονισμών εγκρινομένων υπό της Συνελεύσεως των μελών δύνανται να ρυθμίζονται θέματα αναγόμενα αποκλειστικώς εις την εσωτερικήν λειτουργίαν του Συνεδρίου

2)  Αντίγραφον των κατά την προηγουμένην παράγραφον κανονισμών κατατίθεται αμελλητί εις την γραμματείαν του Πρωτοδικείου Αθηνών, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως.

3)  Η ισχύς των κανονισμών τούτων άρχεται από της ως άνω καταθέσεως.

 

Άρθρον 37ον

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

1.Το τρέχον οικονομικόν έτος, λήγον κατά τας ισχυούσας διατάξεις την 31ην Αυγούστου 1978, παρατείνεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1978, ότε και λήγει, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος.

2. Αι κατά τας ισχυούσας διατάξεις Αρχαιρεσίαι του Τεγεατικού Συνδέσμου αι οποίαι επρόκειτο να διαξαχθούν εντός του μηνός Νοεμβρίου 1977, θέλουν διεξαχθεί κατά τας διατάξεις του παρόντος, εντός δύο μηνών από της εγγραφής εις το οικείον βιβλίον ανεγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών των γενομένων υπό της παρούσης Συνελεύσεως τροποποιήσεων του Καταστατικού.

3.Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου παρατείνεται μέχρι της εγκαταστάσεως του εκ των διεξαχθησομένων κατά τα’ ανωτέρω Αρχαιρεσιών εκλεγησομένου νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4.  Το παρόν Καταστατικόν του Τεγεατικού Συνδέσμου αποτελεί τροποποίησιν του μέχρι σήμερον ισχύοντος τοιούτου (εγκεκριμένου διά της τελευταίας υπ’ αριθ. 462/1972 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), αποφασισθείσαν υπό της εκτάκτου Συνελεύσεως των μελών, γενομένης εν Αθήναις την 9ην Οκτωβρίου 1977.

5. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της εγκρίσεώς του υπό του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών και της εγγραφής εις το παρ’ αυτώ τηρούμενον οικείον βιβλίον ανεγνωρισμένων Σωματείων.

Εν Αθήναις τη 9η Οκτωβρίου 1977

Ο  Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματεύς

ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ                       ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

1 Comment so far
Leave a comment

[…] post by arethusa var addthis_language = 'en'; Filed under Uncategorized ← Το πρώτο […]

Pingback by ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ | Γονείς σε Δράση
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: