ΑΡΕΘΟΥΣΑ


ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ 1880.
May 17, 2010, 6:51 am
Filed under: Uncategorized

(ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΓΕΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ)

ΕΤΟΣ Β΄            ΤΡΙΠΟΛΙΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1880            ΑΡΙΘ. 50

Τ Ρ Ι Π Ο Λ Ι Σ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Της Α΄ εξαμηνίας της εν Τριπόλει Ανωνύμου μετοχικής εταιρίας «ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ», αρχόμενος από της 16 Μαρτίου μέχρις της 30 Ιουνίου 1880.                                                  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ                                  Δραχ.   Λ.                                            ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

1)Δικαίωμα εισόδου εξ 188 μετόχων                            Δάνεια προς συνεταίρους       2.123,50

προς πέντε δραχμάς έκαστον.                940,00             Συντάξεις, αποδείξεις και άλλαι

2) Καταθέσεις εβδομαδιαίαι των 188                             ασφαλείς απαιτήσεις  ……….     521,43

μετόχων.                                             1.888,85 Υπόλοιπον 35 οκάδων και 160

3) Κέρδη εκ τόκων δανείων, συντάξεων,                      δραμίων κηρού…………..            151,55

αποδείξεων κ.λ.π.                                  212,24            Έξοδα διάφορα……………….     162,00

                                                                                       Χρήματα εν τω Ταμείω                82,61

                                                             3.041,09                                                                       

                                                                                                               Σύνολον          3.041,09

Εν Τριπόλει τη 30 Ιουνίου 1880.                                                                      

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Αυτοβοηθείας

Κ. Ναύλερης, Ν.Δ. Μουτζόπουλος, Προκόπιος ιερεύς Προκοπίου, Αρ. Θ. Ρηγόπουλος,

Αντ. Νικόπουλος, Ιω. Θεοδωρόπουλος, Αθ. Κουτρουμπής, Φώτιος Μπουρλόγιαννης,

Κ. Δημητρόπουλος.

ΣΥΝΟΨΙΣ

Εκθέσεως της εξελεγκτικής Επιτροπής

Ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου δοθείς ισολογισμός, εξελεγθείς παρ’ ημών και παραβληθείς

Προς τα διάφορα κονδύλια των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως προς τα βιβλία αυτού, ευρέθη ακριβής και σύμφωνος με αυτά ………..Πάσαι λοιπόν πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ενηργήθηκαν συμφώνως με το καταστατικόν και απέφερον κέρδη απροσδόκητα……Εξ όλων τούτων αποφαινόμεθα ότι το Διοικητικόν Συμβούλιονειργάσθη μετ’ αξιεπαίνου επιμελείας, δραστηριότητος και ζήλου υπέρ των συμφερόντων της εταιρίας και απέδειξε διά των εργασιών του ότι συνετέλεσε τα μέγιστα εις την παγίωσιν και επέκτασιν της εταιρίας κ.λ.π.

Η ελελεγκτική επιτροπή

Ηλ. Μουσαγάς υπολοχαγός,Ανδρ. Παπαδιαμαντόπουλος, Αναστ. Πλατόπουλος.

Διά την αντιγραφήν και την πιστήν σύνοψιν

Εν Τριπόλει τη 14 Ιουλίου 1880

               Ο Υποδιευθυντής

       ΑΡ. Θ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ                                                                 Ο Γραμματεύς

                                                   Α. Δ. Μουτζόπουλος

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΡΙΠΟΛΕΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η «ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ»

Κατά την συνεδρίαν της 13ης τρ. Μηνός και έτους της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων εξελέχθη Διευθυντής της εταιρίας ο κ. Ηλίας Γ. Κωστόπουλος αντί του τέως τοιούτου παραιτηθέντος κ. Κ. Ναύλερη.

Εν Τριπόλει την 14ην Ιουλίου 1880

               Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως

(Τ.Σ)       Α. Ν. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                Ο Γραμματεύς

                                                                                                                           Β. Σταυρόπουλος

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: