ΑΡΕΘΟΥΣΑ


ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 1886, 1888
May 17, 2010, 6:37 am
Filed under: Arcadia

Μεγάλες στιγμές του ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

ΤΕΓΕΑ 1886 και 1888

            Η 15η Αυγούστου 1886 ήταν μια ιστορική στιγμή για την Τεγέα και την Αρκαδία. Ήταν η γενέθλιος ημέρα έναρξης λειτουργίας του Πανηγυριού της Τεγέας που ιδρύθηκε (ΦΕΚ. 37/4 Οκτ. 1885) μετά από εισήγηση του Δημάρχου Τεγέας Αναστασίου Βούτση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεγέας. Ο νεοϊδρυμένος (24-7-1883) Τεγεατικός Σύνδεσμος στήριξε ομόθυμα αυτή την απόφαση που την είχε συμπεριλάβει μεταξύ των στόχων του Καταστατικού του. 

            Ένα χρόνο νωρίτερα (15η Αυγούστου 1885) ένα συγγενές ιστορικό γεγονός είχε συμβεί, μετά από αίτημα του Δημάρχου Τεγέας. «Τη 5 Αυγούστου υπεβλήθη αναφορά προς τον Αρχιεπίσκοπον Μαντινείας-Κυνουρίας υπογεγραμμένη παρά 85 κατοίκων Τεγεατών παρακαλούντων  να επιτρέψει να τελεστεί ιεροτελεστία εν Επισκοπή. Ην και επέτρεψεν». (Ν. Αλεξόπουλος, Ιστορία του Τ.Σ. «ανέκδοτη»). Ψαλμοί και μελωδίες ακούστηκαν μετά από σιγή 35 και πλέον ετών. Παραβρέθηκαν 12 ιερείς και 2.000 προσκυνητές.

Δημοσιέυτηκαν σε εφημερίδα των Αθηνών περιλήψεις τηλεγραφημάτων του Δημάρχου Τεγέας Αν. Βούτση και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (Ιερέας και Οικονόμος Ευθύμιος Γεωργούλης) προς τον Τ. Σ. που μιλάνε με υπερηφάνεια για αυτό το γεγονός. Σώζεται περιγραφή της πανηγύρεως 1886, που ο συντάκτης της υπογράφει ως «ΑΥΤΟΠΤΗΣ»

.Περιγραφή της πανηγύρεως του έτους 1888 υπογράφεται  με τα αρχικά Ν.Α.Σ. Τα αρχικά και το ποιητικό ύφος ταυτίζουν το συντάκτη του  με το μέλος του Τ.Σ. και φοιτητή της Ιατρικής  Νικόλαο Σαλόπουλο. Ο Ν. Σαλόπουλος υπογράφει μετά το Δήμαρχο Α. Βούτση και τον ιερέα-οικονόμο Γεωργού την ευχαριστήριο επιστολή προς τον ευεργέτη Ι. Πύρλα που δώρισε το 1886 τα πρώτα δύο στρέμματα δυτικά της εκκλησίας όπου στήθηκαν οι πρώτες παράγκες της πανηγύρεως και ανοίχτηκε το «Φρέαρ της Παναγίας» για τις ανάγκες των πανηγυριωτών 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 524

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 1886.

Η ΕΝ ΤΕΓΕΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ.

Καθ’ ά ανηγγέλθη πρό τινος την 15 τρέχοντος μηνός εν τω μαγευτικώ Τεγεατικώ οροπεδίω και πέριξ του Φρουρίου της Παλαιάς επισκοπής ετελέσθη  η αρτισύστατος εμπορική πανήγυρις η εγκαινιασθείσα, ως γνωστόν, τη πρωτοβουλία του ομωνύμου συνδέσμου και διαρκέσασα μέχρι της 19ης.

            Εν τω μέσω γελώσης φύσεως και εν ευρυτάτω χώρω κατηρτίσθησαν περί τα τεσσαράκοντα πρόχειρα παραπήγματα χρησιμεύοντα τα μεν ως οινοπωλεία και παντοπωλεία, τα δε ως αποθήκαι παντός είδους εμπορευμάτων άτινα μετεκόμισαν εκ διαφόρων σημείων της Πελοποννήσου οι φίλεργοι και φιλόνομοι αυτής κάτοικοι προς πώλησιν, χρησιμεύοντος ως κέντρου της πανηγύρεως ευρυχώρου τινός παραπήγματος ληφθέντος επί γηπέδου όπερ λίαν ευγενώς προσέφερεν ως δωρεάν εις τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον ο κ. Ι. Πύρλας.

            Την εσπέραν της παραμονής της παμηγύρεως το πλήθος ήρξατο συνωστιζόμενον εν τω μικρώ ερημικώ εκκλησιδίω έθα εψάλη κατά το ειωθός ο εσπερινός ότε μετά την τέλεσιν τούτου πλέον των τριών χιλιάδων πανηγυριστών διασκεδασθέντες εις τα πρόχειρα παραπήγματα, αντελήφθησαν του ωραίου θεάματος της καύσεως ποικίλων πυροτεχνημάτων φωτισάντων επί τινα δυετερόλεπτα τους πέριξ λοφίσκους ους το επικαθήμενον έρεβος καθίστα τα μάλλα μεγαλοπρεπείς. Αμα τη Ηώ της 15ης τα πέριξ χωρία εκκενώθησαν η δε πανήγυρις ήρξατο λαμβάνουσα ανέλπιστον   ζωήν. Ο μικρός της Εκκλησίας κώδων προσεκάλει τους πιστούς. Οι ιερείς απάντων των πέριξ Δήμων  περιβεβλημένοι τας εορτασίμους στολάς των ήρξαντο της θείας λειτουργίας, καθ’ ήν ο πρωτοστατών του κλήρου Αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυξ του Νομού    Μαντινείας, εξεφώνησε κατανυκτικότατον λόγον θέμα έχοντα την ομόνοιαν.

            Μετά τούτο το πλήθος ήρξατο διαλυόμενον και εγένετο ούτως η έναρξις της αγοραπωλησίας των διαφόρων εμπορευμάτων περιστραφέντος του ενδιαφέροντός των ως επί το πλείστον εις την πώλησιν ζώων, ών τινων το ποσόν υπερέβη κατά πάσαν πιθανότητα τα 3 χιλιάδας, καίτοι η μαστίζουσα τους πέριξ κατοίκους αχρηματία, κατά το λέγειν των, ήτον αφόρητος.

            Τα εγχώρια όργανα διέσπειρον παντού την ευθυμίαν. Εδώ μεν όμιλος δροσερών κορασίδων περιβεβλημένων την ωραίαν εκείνην ενδυμασίαν  των και ορχουμένων υπό τον    ήχον των οργάνων προσήλκυε τους μεσήλικας φιλοθεάμονας, εκεί δε σφριγώντες νέοι αγένειοι απετέλουν έτερον κύκλον, παρέκει ετέρα ομάς σεβαστοτέρα έδιδεν εις την πανήγυριν αόριστόν τινα μεγαλοπρέπειαν αναμιμνήσκουσα εις θεατήν τους παλαιούς χορούς των ηρώων των Δερβενακίων, του Πέτα, της Κλείσοβας και του Μεσαλογγίου. Πανταχού η ζωή και εν τη μαρασμώδη αυτή καταστάσει. Οποίας φιλοσοφικάς μελέτας δύναταί τις να κάμει επί του χαρακτήρος του ευγενούς αυτού Λαού!

            Εν συνόλω δ’ ειπείν η πανήγυρις αύτη η μετά ασυνήθους τελετής εγκαινιασθείσα έληξε ησυχότατα, αι αρμόδιαι, ήτοι ο κ. Νομάρχης Αρκαδίας, ο μοίραρχος, ο Αστυνόμος Τριπόλεως και λοιποί υπάλληλοι παραμείναντες καθ’ όλην την μεταμεσημβρίαν της 15 είχον λάβει άπαντα τα κατάλληλα μέτρα προς διατήρησιν της τάξεως και πρόληψιν ταραχών.

Ενταύθα ανάγκη ιδιαιτέρας μνείας φιλανθρωπικωτάτου τινός έργου, ό ο ενταύθα κάλλιστος νέος κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος υδραυλικός μηχανικός χάριν της πανηγύρεως εποίησεν. Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος προνοών περί του χρησίμου εν τη πανηγύρει ύδατος, ανώρυξεν κάτωθεν λοφίσκου τινός φρέαρ τι περιέχον αφθονώτατον και κάλλιστον κατά την γεύσιν ύδωρ. Επειδή δε παρίστατο ανάγκη όπως εξ αυτού υδρευθώσιν οι πανηγυρισταί ο κ. Καλογερόπουλος πάνυ ευγενώς προσφερθείς εξαπέστειλεν εκ του καταστήματός του αντλίαν τελειοτάτης εφευρέσεως, δι’ ης ηδυνήθησαν ακόπως και εντός σχεδόν ημισείας ώρας να πίωσιν εκ του εξαισίου τούτου ύδατος πλέον των τριών χιλιάδων ανθρώπων., γενόμενος ούτω αφορμή όπως διδαχθώσιν οι παρευρεθέντες την χρήσιν τοιαύτης χρησιμοτάτου αντλίας, ής ένεκεν ελλείψεως συγκοινωνίας, δεν ηδυνήθησαν εισέτι να εκτιμήσωσι τα άριστα αυτής πλεονεκτήματα.

Τελευτώντες δεν δυνάμεθα να παραλείψωμεν τον οφειλόμενον κατά καθήκον έπαινον εις τε τον Τεγετικόν Σύνεσμον και τον κύριον Δήμαρχον Τεγέας οίτινες μετ’ απαραμίλλου ζήλου εξυπηρέτησαν τελεσφόρως τον κοινωφελή τούτον σκοπόν, ιδία δε εις τον αξιότιμον  Πρόεδρον του Συνδέσμου κ. Λεωνίδαν Σβώλον, όστις μετά πατρικής ούτως μερίμνης επέβλεπεν επί της τελετής ταύτης καταμαγεύσας διά της απερίττου συμπεριφοράς του άπαντας τους παρισταμένους ξένους και εγχωρίους, ως επίσης και τον φιλόπονον νέον κ. Καλογερόπουλον χορηγήσαντα τω ευγνωμονούντι εκείνω πλήθει άφθονον και διαρκές ύδωρ.

Αθήναι τη 22 Αυγούστου 1886.

ΑΥΤΟΠΤΗΣ

Περιγραφή Πανηγύρεως 1888

ΈΤΟΣ ΙΕ΄                      Αθήνησι, τη 27 Αυγούστου 1888, ΣΑΒΒΑΤΟ          ΑΡΙΘ. 240

ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΕΝ ΤΩ ΤΥΠΩ.

—————————

ΕΚ ΤΕΓΕΑΣ

                                                22 Αυγούστου.

Η εν Παλαιά Επισκοπή πανήγυρις.

     ( Ν. Α. Σ. ). Η κατ’ έτος γινομένη θρησκευτική και εμπορική πανήγυρις αύτη ετελέσθη εφέτος τοσούτον ζωηρά και μεγαλοπρεπής, ώστε υπερέβη τας προσπαθείας όλων. Προσείλκησε δε υπερπληθείς πανηγυριστάς, ελθόντας να επισκευθώσι και την πανήγυριν μεν αλλά και τον πληρη αναμνήσεων βυζαντινόν ναόν της Επισκοπής, όστις ανακαινίζεται υπό του Τεγεατικού Συνδέσμου κατά σχέδιον του  κ. Τσίλλερ, τηρουμένου όμως του αρχικού σχεδίου. Προ χιλίων τριακοσίων και πλέον ετών οικοδομηθείς ο ναός ούτος επί του θεάτρου της αρχαίας Τεγέας ως πλοίον διά μέσου των αιώνων υπερήφανον διέπλευσε και παραμένει ήδη υπομιμνήσκων τον ναόν της Αγίας Σοφίας κατά το σχέδιον του οποίου ωκοδομήθη. Κείται δε επί θέσεως αναπεπταμένης και δεσποζούσης των πέριξ εν τω μέσω σχεδόν της θαυμασίας κοιλάδος της Τεγέας, η οποία κειμένη 770 μέτρα άνω της επιφανείας της θαλάσσης, περικυκλούται στεφανηδόν υπό σειράς ωραιοτάτων βουνών.

     Κατά την παραμονήν της πανηγύρεως πλείστοι Τεγεάται εξ Αθηνών και Πειραιώς μετά του Προέδρου του Τεγεατικού Συνδέσμου κ. Λεωνίδα Σβώλου και του κ. Τσίλλερ αφίκοντο όπως συμπανηγυρίσωσιν. Εψάλη δε ο εσπερινός μετά μεγάλης πομπής παρόντος και του δημάρχου Τριπόλεως κ. Αναστασίου Χατζησαράντου. Την εσπέραν εκρότησαν τα πυροβόλα, εφωταγωγήθη δε ο ναός και έλαμπεν ως φωτεινόν μετέωρον. Τέλος ανέτειλεν η 15 Αυγούστου, εκρότησαν οι κώδωνες του ναού και πανταχόθεν προσήρχοντο πανηγυρισταί. Το θέαμα πεντακισχιλίων σχεδόν πανηγυριστών φερόντων την γραφικήν και ωραίαν ημών ενδυμασίαν ήτο άγαν περικαλλές. Η Επιτροπή του Τεγ. Συνδέσμου μετά του δημάρχου κ. Α. Βούτση, όστις επιστατεί το έργον της ανακαινίσεως του Ναού και υπέρ ού οφείλεται μέγας έπαινος, προσηγόρευον και φιλοφρόνως υπεδέχοντο τους πάντοθεν συρρέοντας πανηγυριστάς, και ιδίως ο γραμματεύς του Τεγεατικού Συνδέσμου κ. Β. Καρκαζής.

     Η εμπορική πανήγυρις ετελέσθη μετά μεγάλης ζωηρότητος και διήρκεσεν επί τρεις ημέρας.

 

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: