ΑΡΕΘΟΥΣΑ


ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ, ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΣ
May 31, 2010, 8:40 pm
Filed under: Uncategorized

Αφετηρία και Ρίζες του ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

«Αυτοβοήθεια», 1880.

————————————–

     Τώρα που η Νέα Διοίκηση του Τεγεατικού αναζητεί την ουσία του Συνδέσμου χαράσσοντας μια Νέα Πορεία στα ανεξίτηλα όμως ίχνη που άφησαν οι πρωτοπόροι, είναι χρέος μας να δούμε τα πρώτα ουσιαστικά βήματα των Τεγεατών έξω από την προσωπολατρεία που καλλιεργήθηκε σκόπιμα στο πρόσωπο του εκ των ιδρυτών του Λεωνίδα Σβώλου. Η «ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ» είναι ο πραγματικός πρόδρομος του Τεγεατικού Συνδέσμου, που ιδρύθηκε 3 χρόνια νωρίτερα (1880) από το μεγάλο οραματιστή Τεγεάτη Κωνσταντίνο Ναύλερη, τον πρώτο οργανωτικό Γραμματέα του Τ.Σ.  Σκοπός της «ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ» ήταν η απαλλαγή της εργατικής τάξης από την εκμετάλλευση των «αγορών». Για να μιλάμε και με σύγχρονους όρους. Και για να δώσουμε στην Κυβέρνηση και όλους τους υπεύθυνους φορείς το σωτήριο πολιτικό σύνθημα των δύσκολων ημερών, «ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ»

Στο «ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΓΕΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» σώζονται πάνω από δέκα ισολογισμοί αυτής της εταιρείας. Στην ίδια χρονική στιγμή ιδρύεται και η «ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ» των Αθηνών. Τα Γραφεία της στεγάζονται στη «νεόδμητη οικία» της οικογένειας Ναύλερη. Τα γραφεία αυτά χρησιμοποίησε στα πρώτα βήματά του και ο Τεγεατικός Σύνδεσμος.

Ο Τεγεατικός δίνει το παρών στους Τεγεάτες και την Αρκαδική Κοινωνία με την περίφημη διακήρυξη του Αυγούστου, που σχολιάζει και μερικώς διασώζει η εφημερίδα «ΤΡΙΠΟΛΙΣ», έτος Ε΄ αριθ. Φ.128, 17 Σεπτεμβρίου 1883.Η εφημερίδα εκδιδόταν σε τέσσερις σελίδες μεγέθους Α4,   σώθηκαν όμως πολύ λίγα φύλλα.

Τη διακήρυξη του Τ.Σ.(τέλη Αυγούστου 1883 )υπογράφουν ο εκπαιδευτικός πρώτος Πρόεδρος του Τ.Σ. Ηλ.Κολιόπουλος, ο τηλεγραφητής Γραμματέας Κ. Ναύλερης και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.. Ο Τεγεατικός δημιουργεί τις επιτροπές που αναφέρονται στη διακήρυξη σε κάθε χωριό της Τεγέας αποτελούμενες από τον ιερέα, το δάσκαλο(όπου υπάρχει) και τον Ειδικό Πάρεδρο(πρόεδρο)  της κοινότητας που και προεδρεύει της επιτροπής, πλην της έδρας του Δήμου όπου προεδρεύει ο Δήμαρχος. Το α΄ καταστατικό (24 Ιουλίου 1883) υπογράφουν54 μέλη, και προσυπογράφουν άλλα 50 περίπου (εξ ού τα 105 της διακήρυξης, σώζονται 103 ονόματα).

Επιτροπές του Τ.Σ. δημιουργήθηκαν επίσης  στην Τρίπολη, Ναύπλιο, Αίγιο, Πάτρα, Σύρο, Μ. Ασία και Αίγυπτο με σκοπό να γράψουν εταίρους(μέλη)και να συλλέξουν  συνδρομές. Όλοι οι Τεγεάτες, αλλά  και οι μη Τεγεάτες, ήταν ισότιμα μέλη. Αυτό κράτησε μέχρι το 1923. οπότε έχουμε τη «Γενοκτονία» των Τεγεατών της Τεγέας (τους αφαίρεσαν το πολιτικό  δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι), για λόγους κυρίως λειτουργικούς.

Ας αντιγράψουμε όμως την «ΤΡΙΠΟΛΗ» και τα σχόλιά της.

——————————-

Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος

            «Εις εποχήν καθ’ ήν ο υλισμός και ο πολλαπλασιασμός των απολαύσεων απομακρύνουσιν από του ανθρώπου το αίσθημα της προς τον πλησίον και την γεννέτειραν πατρίδα αγάπης, ήτις μετράται ως επί το πλείστον διά του πήχεως των υλικών συμφερόντων και αι μεγάλαι φιλανθρωπικαί πράξεις απέμειναν κτήμα των βαθυπλούτων, εκατόν πέντε Τεγεάται βιοποριστικά επαγγέλματα μετερχόμενοι εν Αθήναις και εν Πειραιεί, τη συμπράξει τριών συμπατριωτών των ανηκόντων εις την τάξιν των δημοσίων λειτουργών (σ.σ.Κ. Ναύλερης,ταχ. υπάλ., τηλεγραφητής, Ηλίας Κολιόπουλος, καθηγητής και Λ. Σβώλος δικ. Υπάλληλος) κατήρτισαν κατ’ αυτάς (σ.σ. 24 Ιουλίου) εν Αθήναις σύλλογον αλληλοβοηθείας των μελών των και προς προβιβασμόν και προστασίαν των Τεγεατικών κοινοτήτων.

            Δεν προτιθέμεθα ήδη να εξάρωμεν το γεγονός τούτο ως υπόθεσιν εθνικής σημασίας. Εξετάζοντες αυτό ως έργον φιλανθρωπικόν και υπό την έποψιν του επαρχιακού ημών συμφέροντος το ευρίσκομεν υψηλόν, πατριωτικόν, εκπολιτιστικόν εκτάκτου δε σημασίας υπό κοινωνικήν έποψιν.  

            Βραδύναντες να ποιήσωμεν λόγον, επράξαμεν ούτω όπως μη παρασύρει ημάς ο ενθουσιασμός και ακούσωμεν κατά πρώτον τας κρίσεις της λοιπής δημοσιογραφίας και κρίνοντες τον Σύνδεσμον εκ των έργων αυτού προτρέψωμεν τους Τεγεάτας προς σύμπραξιν μετά των εν Αθήναις συμπατριωτών των, τους δε συνεπαρχιώτας μας όπως πάση δυνάμει συντελέσωσιν εις την πρόοδον του Τεγ. Συνδέσμου, ούτινος οι σκοποί δεν αποβλέπουσιν εις μόνην την Τεγέαν, αλλ’ εις την επαρχίαν και τον νομόν Αρκαδίας. Πασίγνωστον είναι αι ευμενείς κρίσεις και επικροτήσεις της Αθηναϊκής ιδίως δημοσιογραφίας επί του προγράμματος του «Τεγ. Συνδέσμου», αλλ’ ο χώρος της εφημερίδος ημών δεν επιτρέπει δυστυχώς την αναδημοσίευσιν αυτού. Περικοπαί τινες όμως αυτού, εισίν ικαναί ίνα συγκινήσωσιν πάντα φίλον της προόδου και να εξαναγκάσωσιν αυτόν ίνα πάση θυσία υποστηρίξει τον Τεγ. Σύνδεσμον προς ευόδωσιν των σκοπών του.

            «Καλούμεν» λέγει το κήρυγμα του «Συνδέσμου»εις έργον τον λαόν της Τεγέας. Εκάστη κοινότης αυτού ας αποταθεί προς τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον.

«Έχει τις εκ τούτων ανάγκην εις ήν προσκόπτει ο συνοικισμός των χωρίων και κωμών; Ας αποταθεί η επιτροπή αυτής προς τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον. Έχει ανάγκην η εκκλησία, τον σχολείον, η κοινοτική περιφέρεια επικουρίας δραστικής; Ας αποταθεί η επιτροπή της πασχούσης κοινότητος προς τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον. Υπάρχει ζήτημά τι της αγροτικής οικονομίας ενδιαφέρον τον γεωργικόν της Τεγέας πληθυσμόν; Ας αποταθεί η οικεία επιτροπή προς τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον. Συμβαίνει αδικία τις, καταπίεσις ή οικονομική συμφορά εις τα μέλη Κοινότητός τινος; Ας αποταθεί η επιτροπή της προς τον Τεγ. Σύνδεσμον. Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος θα εκτελέσει το χρέος του, θα υπερασπιστεί τας Κοινότητας της καταγωγής αυτού, και θα αποδείξει εν έργοις ότι γόνιμος και αληθής ιδέα κατοικεί εις τον οργανισμόν αυτού. Αι κοινοτικαί ούτως επιτροπαί, θα είναι οφθαλμοί του Τεγεατικού Συνδέσμου επί των τοπικών της Τεγέας αναγκών. Και η πείρα δεν θέλει βραδύνει να αποδείξει πόσον η συνάντησις αύτη του εταιριστικού πνεύματος πληροί ουσιωδεστάτην της κοινωνικής ιδέας πρόοδον».

……………………………

«Πώς λειτουργούσιν οι νόμοι, οποία είναι η διοίκησις, οποία είναι η δικαιοσύνη, οποία τα φορολογικά πορίσματα εν τη περιφερεία των Τεγεατικών Κοινοτήτων, είναι μελέτημα ζωηρού ενδιαφέροντος διά τα συνεταιρισθέντα τέκνα αυτών. Ευρισκόμενα ταύτα εν τω κέντρω της επικρατείας, εννοούσιν ουχί να αφήσωσιν αδρανή την περίστασιν ταύτην του βίου των, αλλά να την χρησιμοποιήσωσιν εις την υπηρεσίαν των ιερών δικαιωμάτων και των κοινών συμφερόντων της γενετείρας αυτών γης. Εάν όλαι αι Κοινότητες της Ελλάδος οργανίσωσι τοιουτοτρόπως εαυτάς, ώστε να έχωσι λαϊκήν φωνήν εν Αθήναις, εάν πλησίον της επισήμου των δημοσίων οργανισμών ενεργείας λειτουργώσιν εν τω μέτρω της νομιμότητος και οι εταιριστικοί της ιδιωτικής πρωτοβουλίας οργανισμοί, δεν έχομεν αμφιβολίαν ότι και μεγάλα θα πληρωθώσι κενά και πολλαί ατοπίαι θέλουσι παρέλθει».

            Το πρώτον λοιπόν έργον του Τεγ. Συνδέσμου αποδεικνύει ότι νόες δεξιοί, και χείρες στιβαραί ανέλαβον την διεξαγωγήν των υποθέσεών του, εξ ής εξαρτάται η μεταβολή της όψεως της Τεγέας.

            Απονέμοντες όθεν τον δίκαιον έπαινον εις τους ιδρυτάς του Τεγ. Συνδέσμου και ιδία προς τον αρχικόν διοργανωτήν αυτού κ. Λεωνίδαν Σβώλον, τον δείξαντα αυταπάρνησιν και αφιλοπρωτίαν και αρκεσθέντα εις το αξίωμα του αντιπροέδρου, παρακαλούμεν τους συμπολίτας μας όπως μη παραλείψωσι να συντρέξωσι πάση δυνάμει τους φίλους Τεγεάτας.

            Η πόλις ημών αριθμεί έν άξιον λόγου ίδρυμα, έργον του Τεγεάτου κ. Κωνστ. Ναύλερη, την εταιρίαν «ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΝ». Εκ της προόδου του καταστήματος τούτου του παρέχοντος ποικίλας ευκολίας εις τας απορωτέρας ιδίως τάξεις της πόλεως ημών, και του οποίου τας βάσεις έθετο ως ερρέθη ο Τεγεάτης Ναύλερης, δύναται αναλόγως να κρίνει πας τις ότι και του «Τεγεατικού Συνδέσμου» πρόοδος έσεται βεβαία, και η εξ αυτού προκύψουσα κοινωνική ωφέλεια ου σμικρά.

            Εάν η Τρίπολις επελάθετο των πράξεων του ιδρυτή της «Αυτοβοήθεις» ας υποστηρίξει τουλάχιστον τον «Τεγ. Σύνδεσμον». Ούτος προώρισται ίνα θέσει τας βάσεις προς βελτίωσιν των ατόμων και της εκμεταλλεύσεως των πόρων του Μαντινειακού κλίματος του πλουσιωτάτου αυτής εδάφους, και να προκαλέσει διά της εγχωρίου κατά τετραετίαν εκθέσεως, την πλήρη επικοινωνίαν των Αρκάδων, βραδύτερον δε και σύμπαντος του Πελοποννησιακού Λαού».

            Η Νέα Διοίκηση παρουσιάζοντας το νέο, το αληθινό, πρόσωπο του Τεγεατικού ζήτησε τη συμπόρευση των Τεγεατών. Και η παρουσία των 150 στο κάλεσμα του Προέδρου γέμισε ζωή το Αρχαιολογικό Πάρκο Τεγέας και ελπίδες της καρδιές των ΤΕΓΕΑΤΩΝ. Όλα αυτά όμως μπορούν απλά να συνοψισθούν στο νόημα μιας λέξης: «ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ». Και εδώ βρίσκεται η ουσία της βεβαίας προόδου και μεγάλης ωφελείας του Τ.Σ. που προφήτεψε από το 1883 η «ΤΡΙΠΟΛΙΣ».

Παναγιώτης Φ. Δαλαμάγκας

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: