ΑΡΕΘΟΥΣΑ


Ιδιοκτησία Ναού
July 31, 2015, 8:36 pm
Filed under: Uncategorized

Πράξις 2α

(17 Φεβρουαρίου 1908)

Αναγνώρισις ιδιοκτησίας Ναού από Δήμο Τεγέας. Σχέδιο απόφασης.

Εν Αθήναις σήμερον την δεκάτην εβδόμην Φεβρουαρίου 1908, ημέραν Κυριακήν και 10ην π.μ. και εν τω Γραφείω του Συνδέσμου συνελθόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εν απαρτία ευρεθέντων ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ναύλερης λαβών τον λόγον εξέθηκε τα εξής:

Το Δημοτικόν Συμβούλιον του Δήμου Τεγέας διά της υπ αριθ. 95 (1907) πράξεώς του εγκριθείσης και υπό του Νομάρχου Αρκαδίας διά της υπ’ αριθ. 10.009 (1908) αποφάσεώς του αναγνωρίζει τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον κύριον του τε Ναού και του πέριξ αυτού χώρου άμα δε και αναγνωρίζει ότι δικαιούμεθα και παραχωρεί όπως εκ των του φόρου εισπράξεων της Πανηγύρεως λαμβάνωμεν προκαταβολικώς παρά των ενοικιαστών ετησίως δραχμάς 1.000 ή εν περιπτώσει εισπράξεως του φορου παρά του Δήμου αι δραχμαί αύται εισπράττονται από της πρώτης ημέρας της πανηγύρεως υπό της Επιτροπής του Τεγεατικού Συνδέσμου, ήτις άμα τη εισπράξει των 1.000 δραχ. θέλει παύει την υπερτέραν είσπραξιν ήν θέλει εξακολουθεί ο Δήμος προς όφελός του.

Προτείνει επομένως όπως η ανωτέρω πράξις του Δήμου Τεγέας η εγκριθείσα ως ανωτέρω υπό του Νομάρχου Αρκαδίας γίνει αποδεκτή συμβαλλομένου του Συνδέσμου μετά του Δημάρχου Τεγέας περί τούτου. Το δε Συμβούλιον διασκεφθέν δίδει εντολήν εις την Διαχειριστικήν Επιτροπήν όπως συμβληθεί μετά του Δημάρχου Τεγέας περί της αναγνωρίσεως και κυριότητος επί του Ναού και του περί αυτόν χώρου του Τεγ. Συνδέσμου και της αποδοχής των δρχ. χιλίων ετησίως ας να λαμβάνει ο Τεγεατικός Σύνδεσμος προκαταβολικώς.παρά των τύχοι ενοικιαστών ή να εισπράττει ταύτας την πρώτην ημέραν της Πανηγύρεως εάν ενεργήσει την είσπραξιν ο Δήμος, κανονίσει δε η Επιτροπή εν τοιαύτη περιπτώσει τον τρόπον της εισπράξεως εν ω λόγω αποδεχθεί την ανωτέρω πράξιν ως έχει, ήτις απεδέχθη σήμερον αυτοπροσώπως υπό του Δημάρχου Τεγέας κ. Π. Μπομπότη ως και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεγέας κ. Χρ. Βοσινιώτου ως και η εγκριτική του Νομάρχου απόφασις (εν σχεδίω ενεχειρίσθησαν).

            Εν τέλει δε το Διοικητικόν Συμβούλιον ενετείλατο την Επιτροπήν όπως δι’ εγγράφου ιδιαιτέρου προς τον κ. Δήμαρχον ,τον Πρόεδρον του Δημοτικού Συμβουλίου και το Δημοτικόν Συμβούλιον του Δήμου Τεγέας εκφράσει τα εγκάρδια επί τη ανωτέρω πράξη ευχαριστήρια.

Εφ’ ω συνετάγη η παρούσα πράξις ήτις αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται ως έπεται.

Ο Ταμίας         Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραμματεύς        Το Συμβούλιον

Β. Σβολόπουλος   (Γ. Ν. Ναύλερης)           Β. Σαραμαντής                    (10).

 

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: